โครงการต่างๆ ที่น่าสนใจ

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น

     SANSIRI SOCIAL CHANGE

     แสนสิริยึดมั่นในเจตนารมณ์และพร้อมผลักดัน
     ให้มีการสนับสนุนการสร้างรากฐานที่ยั่งยืนให้กับเด็กๆ ทุกคน

     SANSIRI, UNICEF’S FIRST SELECTED PARTNER IN THAILAND

     ในปี 2561 ที่ผ่านมา แสนสิริได้รับเกียรติจากองค์การยูนิเซฟให้เป็นองค์กรแรกและองค์กรเดียวในประเทศไทย รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็น 1 ใน 20 องค์กรชั้นนำจากทั่วโลก ให้เป็น UNICEF’s First Selected Partner in Thailand นับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุด ที่ความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงสังคมของแสนสิริได้รับการยอมรับจากองค์การที่เป็นสากล และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในฐานะองค์กรที่เป็นมิตรต่อเด็กมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

     นับตั้งแต่ปี 2553 แสนสิริได้ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย สร้างสรรค์โครงการต่างๆ ด้วยเจตนารมณ์ในการมุ่งคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็กในทุกๆ ด้าน ดังนี้
     แสนสิริเพื่อสังคม - Good Place

     GOOD PLACE

     เริ่มต้นจากภายในองค์กร

     แสนสิริมีเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับเด็ก โดยเริ่มจากภายในองค์กรของเรา ไปจนถึงพัฒนาสถานประกอบการ เช่น นโยบายการไม่ใช้แรงงานเด็กในองค์กร, การสร้างห้องนมแม่ เพื่อส่งเสริมคุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือน ตลอดจนสวัสดิการเพื่อพนักงานที่มีบุตร
     แสนสิริเพื่อสังคม - Good Space

     GOOD SPACE

     ขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้า

     แสนสิริตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิเด็กและเยาวชน พร้อมมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นมิติด้านความปลอดภัยและการพัฒนา เราได้ร่วมมือกับองค์กรยูนิเซฟและคู่ค้าดำเนินการด้าน “การคุ้มครองแรงงานเด็ก” จัดทำโครงการ “พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก” ในสถานก่อสร้าง หรือ The Good Space เพื่อให้เด็กทุกคนในสถานประกอบการ ก่อสร้างมีสิทธิในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยเข้าถึงการศึกษา และการบริการสาธารณสุข อย่างเท่าเทียมกัน
     แสนสิริเพื่อสังคม - Good Community

     GOOD COMMUNITY

     ต่อยอดความช่วยเหลือสู่สังคมในวงกว้าง

     ผ่านศึกษาปัญหาในทุกมิติ แสนสิริได้ร่วมรณรงค์และร่วมมือกับภาคีในทุกภาคส่วน สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อเด็กอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนสังคมไปในทางที่ดีขึ้น ผ่านโครงการและการผลักดันเชิงนโยบาย อาทิ แคมเปญไอโอดีนพลีส, แสนสิริอะคาเดมี่ โครงการสานฝันฝึกทักษะฟุตบอลให้เด็ก ตลอดจนสนับสนุนสิทธิเด็กในแง่มุมต่างๆ ทั้งการเล่น เสียงของเด็ก ผลักดันการศึกษาเพื่อปวงชน ให้เด็กได้รับโอกาสและความเท่าเทียม การส่งเสริมทักษะเด็กที่มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม หรือ Start up เช่น Incubator ระหว่าง Siri Venture และองค์กรยูนิเซฟ
     แสนสิริเพื่อสังคม - Good Global Citizen

     GOOD GLOBAL CITIZEN

     ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังเด็กทั่วโลก

     แสนสิริมุ่งมั่นที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมโลก เพื่อร่วมบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในมิติของสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เป็นประจำทุกปี และดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แสนสิริให้ความช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยได้จัดสรรผลกำไรจำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี เพื่อนำสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กในภาวะฉุกเฉินขององค์การยูนิเซฟ สำนักงานใหญ่  เพื่อเป็นหนึ่งในองค์กรประเทศไทยที่ได้มีส่วนช่วยเหลือเด็กจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก
     เกียรติที่ได้รับนี้ นับเป็นรางวัลแก่ความสำเร็จของแสนสิริในการถ่ายทอดเจตนารมณ์ที่มุ่งคุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิเด็กที่เราตั้งมั่นเสมอมา การตระหนักถึงสิทธิเด็กในเรื่องความปลอดภัย โอกาสในการเรียนรู้ และเล่นอย่างสร้างสรรค์ของแสนสิริ นำไปสู่การพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็ก ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกระบวนงานหลักทางธุรกิจขององค์กร ความหนักแน่นที่แสนสิริมีในเจตนารมณ์นี้ ทำให้เราเป็นต้นแบบขององค์กรที่เป็นมิตรกับเด็ก ดังนั้นแล้ว แสนสิริเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นตั้งใจเดินตามเจตนารมณ์ที่มั่นหมายไว้ จะสามารถพาเราไปสู่ความสำเร็จ เหมือนอย่างที่แสนสิริได้ทำการพิสูจน์มาแล้วในครั้งนี้

     แสนสิริขอขอบคุณองค์การยูนิเซฟและพันธมิตรทุกภาคส่วนในความร่วมมือที่เป็นส่วนสำคัญ ในการร่วมผลักดันสร้างรากฐานที่ยั่งยืนให้กับเด็กทุกคน พร้อมประกาศพันธกิจมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการให้ความสำคัญด้านสิทธิเด็ก และเชิญชวนสังคมไทยร่วมผนึกกำลังผลักดันความสำคัญเด็กสู่นโยบายระดับประเทศ

     รายชื่อพันธมิตรเพื่อเด็กของเรา