ข้อแนะนำการซื้อ

ข้อแนะนำการซื้อ

การถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของชาวต่างชาติตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2552 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
แต่ละอาคารชุดจะมีชาวต่างชาติ (ซึ่งรวมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
ถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้รวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 49 (49%) ของเนื้อที่ (ไม่ใช่จำนวนห้องชุด)
ของห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้นในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 51 (51%)
ต้องถือกรรมสิทธิ์โดยคนไทยหรือนิติบุคคลไทยอย่างใดอย่างหนึ่ง

เงื่อนไขการขาย

การชำระเงินก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ (30%)

 • ก) เงินจอง : วางเงินมัดจำ จำนวน 30,000.00 บาท สำหรับ 1 ห้องนอน จำนวน 50,000.00 บาท สำหรับ 2 ห้องนอน ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาห้องชุด โดยจะนำไปหักออกจากเงินที่ผู้จองต้องชำระในวันทำสัญญา
 • ข) เงินทำสัญญา : ชำระเงินในอัตรา ร้อยละ 30 ของราคาห้องชุด ในวันที่ลงนามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด โดยท่านต้องเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดกับบริษัทฯ ภายใน 7 วัน หรือในระยะเวลาที่สั้นที่สุด นับแต่วันที่ลงนามหนังสือจองซื้อห้องชุดดังกล่าว
 • ราคาห้องชุดส่วนที่เหลือ ชำระเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ (70%)
 • ง) การโอนเงิน : มีทางเลือก 3 ทางในการโอนเงิน
  • เปิดบัญชีธนาคารในท้องถิ่นในประเทศไทยในชื่อของผู้จะซื้อและส่งเงินเข้าบัญชีนั้น
  • โอนเงินเข้าบัญชีของผู้จะขาย และผู้จะขายจะจัดการทำงานเอกสาร/หนังสือรับรองทั้งหมด
  • ในกรณีที่ซื้อทรัพย์สินผ่านบริษัทของไทย อาจโอนเงินโดยตรงเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทนั้นก็ได้

วิธีการชำระเงิน

ชาวต่างชาติจำเป็นต้องส่งเงินอย่างน้อย USD. 20,000.00 เข้ามาในประเทศไทยต่อการโอนหนึ่งครั้ง
เพื่อให้ได้รับแบบโอนเงิน FOREX แบบนี้จำเป็นต้องใช้ในการโอนห้องชุดภายใต้กรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติ
และสำหรับการส่งเงินกลับออกจากประเทศไทยด้วยถ้าจำเป็นในอนาคต
หมายเหตุ: การปริวรรตเงินตราเป็นเงินไทยต้องกระทำในประเทศไทยและไม่ก่อนที่จะทำการโอนเข้ามาในประเทศ
นอกจากนั้น ต้องระบุคำสั่งในการโอนว่าเพื่อซื้อทรัพย์สินด้วย

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • ก) ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ - อัตราร้อยละ 2 ของราคาประเมินทรัพย์สิน (อัตรานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของภาครัฐ) 50% ชำระโดยผู้จะขาย และ 50% ชำระโดยผู้จะซื้อ ในวันโอนกรรมสิทธิ์
 • ข) เงินกองทุน - ชำระในอัตรา 500 บาท ต่อตารางเมตร และต้องชำระล่วงหน้า ในวันโอนกรรมสิทธิ์ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง - ชำระในอัตรา 50บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน ชำระล่วงหน้าในวันโอนกรรมสิทธิ์

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง หรือค่าธรรมเนียมในการจัดการ/ดูแลบำรุงรักษา ใช้สำหรับการบริหารจัดการ การซ่อมแซมและการดูแลรักษาทรัพย์สินทั่วไปของอาคาร ทรัพย์สินส่วนกลาง พื้นที่ส่วนกลางนอกเหนือจากห้องชุด การรักษาความปลอดภัย การดูแลรักษาสระว่ายน้ำ ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำประกาศ - ข้อมูลที่ให้ในเอกสารนี้ควรใช้เป็นแนวทางเท่านั้น เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ขอแนะนำให้ท่านติดต่อทีมงานขายมืออาชีพของเราที่ d_surat@sansiri.com หรือโทร. 1685 และ ขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษากฎหมายก่อนการซื้อทรัพย์สินในประเทศไทย


Copyright©2013. Sansiri Public Co., Ltd. All rights reserved. | เข้าสู่หน้าหลัก Sansiri.com
ภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย ภาพที่ถ่ายจากสถานที่จริง, ภาพจริงบรรยากาศจำลอง และภาพจำลอง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาพใด ๆ สามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ หรือเข้าเยี่ยมชมสถานที่จริง ณ โครงการ โทร. 1685