ข้อแนะนำการซื้อ

ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2552 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม แต่ละอาคารชุดจะมีชาวต่างชาติ (ซึ่งรวมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ รวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 49 (49%) ของเนื้อที่ (ไม่ใช่จำนวนห้องชุด) ของห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น ในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 51 (51%) ต้องถือกรรมสิทธิ์โดยคนไทย หรือนิติบุคคลไทยอย่างใดอย่างหนึ่ง

เงื่อนไขการขาย
การชำระเงินก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ (10%)

  • ก)เงินจอง: วางเงินมัดจำ จำนวน 5,000.00 บาท สำหรับแบบ 1 ห้องนอน ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าว ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาห้องชุด โดยจะนำไปหักออกจากเงินที่ผู้จองต้องชำระในวันทำสัญญา
  • ข)เงินทำสัญญา: ชำระเงิน จำนวน 15,000 บาท ในวันที่ลงนามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด โดยท่านต้องเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดกับบริษัทฯ ภายใน 7 วัน หรือในระยะเวลาที่สั้นที่สุดนับแต่วันที่ลงนามหนังสือจองซื้อห้องชุดดังกล่าว
  • ค)เงินดาวน์ :เงินดาวน์ 10 % ของราคาขาย หักเงินจอง 5,000 บาทและเงินทำสัญญา 15,000 บาท แบ่งชำระ 12 งวด

ราคาห้องชุดส่วนที่เหลือ ชำระเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ (90%)

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  • ก)ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ - 2% ของค่าประเมินทรัพย์สิน (อัตรานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของภาครัฐ) 50% ชำระโดยผู้จะขาย และ 50% ชำระโดยผู้จะซื้อ ในวันโอนกรรมสิทธิ์
  • ข)เงินกองทุน - ชำระในอัตรา 300 บาท ต่อตารางเมตร และต้องชำระล่วงหน้าในวันโอน กรรมสิทธิ์
  • ค)ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง - ชำระในอัตรา 25บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน ชำระล่วงหน้าในวันโอนกรรมสิทธิ์

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง หรือค่าธรรมเนียมในการจัดการ / ดูแลบำรุงรักษา ใช้สำหรับการบริหารจัดการ การช่อมแซมและ การดูแลรักษาทรัพย์สินทั่วไปของอาคาร ทรัพย์สินส่วนกลาง พื้นที่ส่วนกลางนอกเหนือจากห้องชุด การรักษาความปลอดภัย การดูแลรักษาสระว่ายน้ำ ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำประกาศ - ข้อมูลที่ให้ในเอกสารนี้ ควรใช้เป็นแนวทางเท่านั้น เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ขอแนะนำให้ท่านติดต่อทีมงานขายมืออาชีพของเราที่ d_condo@plus.co.th หรือโทร. 1685 และขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ก่อนการซื้อทรัพย์สินในประเทศไทย


Copyright©2011. Sansiri Public Co., Ltd. All rights reserved. | เข้าสู่หน้าหลัก Sansiri.com
ภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย ภาพที่ถ่ายจากสถานที่จริง, ภาพจริงบรรยากาศจำลอง และภาพจำลอง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาพใด ๆ สามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ หรือเข้าเยี่ยมชมสถานที่จริง ณ โครงการ โทร. 1685