ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ก) ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ อัตราร้อยละ 2 ของราคาประเมินทรัพย์สิน
(อัตรานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของภาครัฐ)
50% ชำระโดยผู้จะขาย และ 50% ชำระโดย
ผู้จะซื้อ ในวันโอนกรรมสิทธิ์)
ข) เงินกองทุน ชำระในอัตรา 500 บาท ต่อตารางเมตร และต้องชำระล่วงหน้า
ในวันโอน กรรมสิทธิ์)
ค) ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ชำระในอัตรา 50 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน ชำระล่วงหน้า
ในวันโอนกรรมสิทธิ์
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง หรือค่าธรรมเนียมในการจัดการ/ดูแล
บำรุงรักษา ใช้สำหรับการบริหารจัดการ การซ่อมแซมและ
การดูแลรักษาทรัพย์สินทั่วไปของอาคาร ทรัพย์สินส่วนกลาง
พื้นที่ส่วนกลางนอกเหนือจากห้องชุด การรักษาความปลอดภัย
การดูแลรักษาสระว่ายน้ำ ฯลฯ