เงื่อนไขการขาย

การชำระเงินก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ ( 30 %)
ก) เงินจอง: วางเงินมัดจำ จำนวน 15,000.00 บาท สำหรับ 1 ห้องนอน,
จำนวน 30,000.00 บาท สำหรับ 2 ห้องนอน ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวให้ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของราคาห้องชุด โดยจะนำไปหักออกจากเงินที่ผู้จองต้องชำระ
ในวันทำสัญญา
ข) เงินทำสัญญา: ชำระเงินในอัตราร้อยละ 30 ของราคาห้องชุด ในวันที่ลงนาม
สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด โดยท่านต้องเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด
กับบริษัทฯ ภายใน 7 วัน หรือในระยะเวลาที่สั้นที่สุด นับแต่วันที่ลงนามหนังสือ
จองซื้อห้องชุดดังกล่าว
ราคาห้องชุดส่วนที่เหลือ ชำระเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ (70%)
ค) การโอนเงิน: มีทางเลือก 3 ทางในการโอนเงิน
1. เปิดบัญชีธนาคารในท้องถิ่นในประเทศไทยในชื่อของผู้จะซื้อและส่งเงินเข้าบัญชีนั้น
2. โอนเงินเข้าบัญชีของผู้จะขาย และผู้จะขายจะจัดการทำงานเอกสาร/หนังสือรับรองทั้งหมด
3. ในกรณีที่ซื้อทรัพย์สินผ่านบริษัทของไทย อาจโอนเงินโดยตรงเข้าบัญชีธนาคาร
ของบริษัทนั้นก็ได้
วิธีการชำระเงิน
ชาวต่างชาติจำเป็นต้องส่งเงินอย่างน้อย USD. 20,000.00 เข้ามาในประเทศไทย
ต่อการโอนหนึ่งครั้งเพื่อให้ได้รับแบบโอนเงิน FOREX แบบนี้จำเป็นต้องใช้ในการโอน
ห้องชุดภายใต้กรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติ และสำหรับการส่งเงินกลับออกจาก
ประเทศไทยด้วยถ้าจำเป็นในอนาคต
หมายเหตุ: การปริวรรตเงินตราเป็นเงินไทยต้องกระทำในประเทศไทยและไม่ก่อนที่จะทำการโอนเข้ามา
ในประเทศ นอกจากนั้น ต้องระบุคำสั่งในการโอนว่าเพื่อซื้อทรัพย์สินด้วย