ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน สิงหาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน สิงหาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน สิงหาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน สิงหาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน กรกฏาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน กรกฏาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน กรกฏาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน กรกฏาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน มิถุนายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน มิถุนายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน มิถุนายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน มิถุนายน 2566

เฮย์ หัวหิน

คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน สิงหาคม 2566
  • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
  • ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
  • งานโครงสร้าง
  • งานติดตั้งระบบ
  • สถาปัตยกรรม