เงื่อนไขการขาย

การชำระเงินก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ (30%)

ก) เงินจอง : วางเงินมัดจำ จำนวน 30,000.00 บาท สำหรับ 1 ห้องนอน จำนวน 50,000.00 บาท สำหรับ 2 ห้องนอน จำนวน 100,000 บาท สำหรับ 3 ห้องนอนซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาห้องชุด โดยจะนำไปหักออกจากเงินที่ผู้จองต้องชำระในวันทำสัญญา
ข) เงินทำสัญญา : ชำระเงินในอัตรา ร้อยละ 30 ของราคาห้องชุด ในวันที่ลงนามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด โดยท่านต้องเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดกับบริษัทฯ ภายใน 7 วัน หรือในระยะเวลาที่สั้นที่สุด นับแต่วันที่ลงนามหนังสือจองซื้อห้องชุดดังกล่าว

ราคาห้องชุดส่วนที่เหลือ ชำระเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ (70%)

ค) การโอนเงิน: มีทางเลือก 3 ทางในการโอนเงิน
  • 1. เปิดบัญชีธนาคารในท้องถิ่นในประเทศไทยในชื่อของผู้จะซื้อและส่งเงินเข้าบัญชีนั้น
    2. โอนเงินเข้าบัญชีของผู้จะขาย และผู้จะขายจะจัดการทำงานเอกสาร/หนังสือรับรองทั้งหมด
    3. ในกรณีที่ซื้อทรัพย์สินผ่านบริษัทของไทย อาจโอนเงินโดยตรงเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทนั้นก็ได้