ข้อแนะนำ

การซื้อ

การถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของชาวต่างชาติ

ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2552 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม แต่ละอาคารชุดจะมีชาวต่างชาติ (ซึ่งรวมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ รวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 49 (49%) ของเนื้อที่ (ไม่ใช่จำนวนห้องชุด) ของห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น ในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 51 (51%) ต้องถือกรรมสิทธิ์โดยคนไทย หรือนิติบุคคลไทยอย่างใดอย่างหนึ่ง

เงื่อนไขการขาย

การชำระเงินก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ (30%)

ก) เงินจอง: วางเงินมัดจำ จำนวน 40,000.00 บาท สำหรับแบบ 1 ห้องนอน และสำหรับแบบ 2 ห้องนอน ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าว ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาห้องชุด โดยจะนำไปหักออกจากเงินที่ผู้จองต้องชำระในวันทำสัญญา

ข) เงินทำสัญญา: ชำระเงินในอัตราร้อยละ 30 (30%) ของราคาห้องชุด ในวันที่ลงนามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด โดยท่านต้องเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดกับบริษัทฯ ภายใน 7 วัน หรือในระยะเวลาที่สั้นที่สุดนับแต่วันที่ลงนามหนังสือจองซื้อห้องชุดดังกล่าว

ราคาห้องชุดส่วนที่เหลือ ชำระเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ (70%)

ค) การโอนเงิน:มี 3 ทางเลือกในการโอนเงิน
1.เปิดบัญชีธนาคาในท้องถิ่นในประเทศไทย ในชื่อของผู้จะซื้อและส่งเงินเข้าบัญชีนั้น
2.โอนเงินเข้าบัญชีของผู้จะขาย และผู้จะขายจะจัดการทำงานเอกสาร / หนังสือรับรองทั้งหมด
3. ในกรณีที่ซื้อทรัพย์สินผ่านบริษัทของไทย อาจโอนเงินโดยตรงเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทนั้นก็ได้

วิธีการชำระเงิน

ชาวต่างชาติ จำเป็นต้องส่งเงินอย่างน้อย 20,000.00 เหรียญสหรัฐฯ เข้ามาในประเทศไทยต่อการโอนหนึ่งครั้ง เพื่อให้ได้รับแบบโอนเงิน FOREX แบบนี้จำเป็นต้องใช้ในการโอนห้องชุดภายใต้กรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติ และสำหรับการส่งเงินกลับออกนอกจากประเทศไทยด้วย ถ้าจำเป็นในอนาคต

หมายเหตุ: การปริวรรตเงินตราเป็นเงินไทย ต้องกระทำในประเทศไทย และไม่ก่อนที่จะทำการโอนเข้ามาในประเทศ นอกจากนั้น ต้องระบุคำสั่งในการโอนว่าเพื่อซื้อทรัพย์สินด้วย

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ก) ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ - อัตราร้อยละ 2 ของราคาประเมินทรัพย์สิน (อัตรานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของภาครัฐ) 50% ชำระโดยผู้จะขาย และ 50% ชำระโดยผู้จะซื้อ ในวันโอนกรรมสิทธิ์

ข) เงินกองทุน - ชำระในอัตรา 500 บาท ต่อตารางเมตร และต้องชำระล่วงหน้าในวันโอน กรรมสิทธิ์

ค) ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง - ชำระในอัตรา 40 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน ชำระล่วงหน้าในวันโอนกรรมสิทธิ์

หมายเหตุ:ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง หรือค่าธรรมเนียมในการจัดการ / ดูแลบำรุงรักษา ใช้สำหรับการบริหารจัดการ การช่อมแซมและการดูแลรักษาทรัพย์สินทั่วไปของอาคาร ทรัพย์สินส่วนกลาง พื้นที่ส่วนกลางนอกเหนือจากห้องชุด การรักษาความปลอดภัย การดูแลรักษาสระว่ายน้ำ ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำประกาศ - ข้อมูลที่ให้ในเอกสารนี้ ควรใช้เป็นแนวทางเท่านั้น เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ขอแนะนำให้ท่านติดต่อทีมงานขายมืออาชีพของเราที่ blocs77@sansiri.com หรือโทร. 1685 และขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ก่อนการซื้อทรัพย์สินในประเทศไทย