Buyer's Guide

การถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของชาวต่างชาติ
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2552 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม แต่ละอาคารชุดจะมีชาวต่างชาติ (ซึ่งรวมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
ถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้รวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 49 (49%) ของเนื้อที่ (ไม่ใช่ จำนวนห้องชุด) ของห้องชุดทั้งหมด
ในอาคารชุดนั้นในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 51 (51%) ต้องถือกรรมสิทธิ์โดยคนไทยหรือนิติบุคคลไทย
อย่างใดอย่างหนึ่ง
เงื่อนไขการขาย:
การชำระเงินก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ (30%)
ก) เงินจอง : วางเงินมัดจำ จำนวน 20,000.00 บาท สำหรับ 1 ห้องนอน (ขนาดเล็ก), จำนวน 30,000.00 บาท สำหรับ 1 ห้องนอน
(ขนาดกลาง) จำนวน 40,000.00 บาท สำหรับ 2 ห้องนอน ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาห้องชุด โดยจะนำไป
หักออกจากเงินที่ผู้จองต้องชำระในวันทำสัญญา
ข) เงินทำสัญญา : ชำระเงินในอัตราร้อยละ 30 ของราคาห้องชุด ในวันที่ลงนามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด โดย ท่านต้องเข้าทำสัญญา
จะซื้อจะขายห้องชุดกับบริษัทฯ ภายใน 7 วัน หรือในระยะเวลาที่สั้นที่สุด นับแต่วันที่ลง นามหนังสือจองซื้อห้องชุดดังกล่าว
ราคาห้องชุดส่วนที่เหลือ ชำระเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ (70%)
ง) การโอนเงิน: มีทางเลือก 3 ทางในการโอนเงิน
1. เปิดบัญชีธนาคารในท้องถิ่นในประเทศไทยในชื่อของผู้จะซื้อและส่งเงินเข้าบัญชีนั้น
2. โอนเงินเข้าบัญชีของผู้จะขาย และผู้จะขายจะจัดการทำงานเอกสาร/หนังสือรับรองทั้งหมด
3. ในกรณีที่ซื้อทรัพย์สินผ่านบริษัทของไทย อาจโอนเงินโดยตรงเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทนั้นก็ได้
วิธีการชำระเงิน
ชาวต่างชาติจำเป็นต้องส่งเงินอย่างน้อย USD. 20,000.00 เข้ามาในประเทศไทยต่อการโอนหนึ่งครั้งเพื่อให้ได้รับแบบโอนเงิน FOREX
แบบนี้จำเป็นต้องใช้ในการโอนห้องชุดภายใต้กรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติ และสำหรับการส่งเงินกลับออกจากประเทศไทยด้วย
ถ้าจำเป็นในอนาคต
หมายเหตุ: การปริวรรตเงินตราเป็นเงินไทยต้องกระทำในประเทศไทยและไม่ก่อนที่จะทำการโอนเข้ามาในประเทศ นอกจากนั้น ต้องระบุคำสั่งในการโอนว่าเพื่อซื้อทรัพย์สินด้วย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ก) ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ - อัตราร้อยละ 2 ของราคาประเมินทรัพย์สิน (อัตรานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของภาครัฐ) 50% ชำระโดยผู้จะขาย และ 50% ชำระโดยผู้จะซื้อ ในวันโอนกรรมสิทธิ์
ข) เงินกองทุน - ชำระในอัตรา 500 บาท ต่อตารางเมตร และต้องชำระล่วงหน้า ในวันโอนกรรมสิทธิ์ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง - ชำระในอัตรา 50 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน ชำระล่วงหน้าในวันโอนกรรมสิทธิ์
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง หรือค่าธรรมเนียมในการจัดการ/ดูแลบำรุงรักษา ใช้สำหรับการบริหารจัดการ การซ่อมแซมและการดูแลรักษาทรัพย์สินทั่วไปของอาคาร ทรัพย์สินส่วนกลาง พื้นที่ส่วนกลางนอกเหนือจากห้องชุด การรักษาความปลอดภัย การดูแลรักษาสระว่ายน้ำ ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม:
คำประกาศ: ข้อมูลที่ให้ในเอกสารนี้ควรใช้เป็นแนวทางเท่านั้น เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ขอแนะนำให้ท่านติดต่อ
ทีมงานขายมืออาชีพของเราที่ โทร. 1685 และ ขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษากฎหมายก่อนการซื้อทรัพย์สิน
ในประเทศไทย