TH | EN

SOCIAL CHANGE

กิจกรรมเพื่อสังคมของแสนสิริ Corporate Social Responsibility (CSR) ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Social Change คือความรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งเน้นการช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน อย่างยั่งยืน เราต้องการเข้าใจปัญหาในทุกมิติ จึงร่วมมือกับทุกฝ่ายโดยไม่เน้นหน่วยงานใดหน่วยงานเดียวที่ สำคัญเราได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานที่มีเจตนารมณ์ เดียวกันคือองค์การยูนิเซฟประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติที่มุ่งสร้างความตระหนักในด้านสิทธิเด็ก เพื่อสร้างหลักประกันให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิในด้านต่างๆ และมีชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน

เด็กเป็นรากฐานของอนาคต การดูแลสุขภาพ ให้การศึกษาและดูแลความปลอดภัยของพวกเขาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับเราทุกคนFollow us on: