TH | EN

SANSIRI, UNICEF’s First Selected Partner in Thailand

ในปี 2561 นี้ แสนสิริได้รับเกียรติจากองค์การยูนิเซฟให้เป็นองค์กรแรกและองค์กรเดียวในประเทศไทย รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็น 1 ใน 20 องค์กรชั้นนำจากทั่วโลก ให้เป็น UNICEF’s First Selected Partner in Thailand นับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุด ที่ความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงสังคมของแสนสิริได้รับการยอมรับจากองค์การที่เป็นสากลและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในฐานะองค์กรที่เป็นมิตรต่อเด็กมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 แสนสิริได้ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย ในการสร้างความตระหนักของสังคมเกี่ยวกับภาวะขาดสารไอโอดีนในเด็ก (Iodine Deficiency Disorder หรือ IDD) ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กถึง 50 ปี เพื่อแก้ไขปัญหานี้ แคมเปญ “IODINE PLEASE” จึงเกิดขึ้น การผลักดันของแสนสิริได้กลายมาเป็นกระบอกเสียงไปถึงรัฐบาล ทำให้เกิดกฎหมายที่กำหนดให้มีการเติม สารไอโอดีนในเกลือที่นำมาบริโภค

จากการร่วมมือกันครั้งแรกได้นำไปสู่โครงการที่แสนสิริทำร่วมกับยูนิเซฟขึ้นมาอีกถึง 14 โครงการด้วยกัน อาทิ Child Rights, Education For All ,Let’s Play Together และ Best Start ซึ่งแสนสิริได้นำมาต่อยอดไปสู่โครงการ “The Good Space” หรือ “พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก” ที่อยู่ภายในสถานก่อสร้างของแสนสิริ จุดประสงค์หลักคือเพื่อให้เด็กทุกคนในสถานก่อสร้างมีสิทธิในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย เข้าถึงการศึกษาและการบริการสาธารณะสุขอย่างเท่าเทียม นับเป็นความสำเร็จของแสนสิริ ที่ได้ส่งเสริมทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กกว่า 700 คนต่อปี ที่พักอาศัยอยู่ในแคมป์ที่พักคนงานภายใต้โครงการ ของแสนสิริ กว่า 40 แห่งใน 13 จังหวัด

กว่า 8 ปีมาแล้วที่เจตนารมณ์ในการมุ่งคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็กในทุกๆ ด้านของแสนสิริและองค์การยูนิเซฟได้รับการถ่ายทอดออกมาเป็นโครงการที่มีเสียงตอบรับเป็นอย่างดี และเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังเด็กไทยและเด็กทั่วโลก แสนสิริได้สนับสนุนงานขององค์การยูนิเซฟ รวมถึงบริจาคเพื่อให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินต่อเนื่องทุกปี ปีละ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันรวมเป็นจำนวน 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปีนี้แสนสิริได้รับเกียรติสูงสุดจากองค์การยูนิเซฟ ยกย่องให้เป็น 1 ใน 20 องค์กรชั้นนำระดับโลกที่ได้เป็น UNICEF’s Selected Partner ซึ่งแสนสิริเป็นองค์กรแรกและองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ได้รับเกียรตินี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของแสนสิริที่ได้พาองค์กรจากประเทศไทยไปสู่สากล เทียบเท่ากับองค์กรชั้นนำอื่นๆ เช่น หลุยส์ วิตตอง, อิเกีย, ไอเอ็นจี, กุชชี่ และยูนิลีเวอร์ ซึ่งได้รับเกียรติเช่นเดียวกัน ทั้งยังเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านการให้ความสาคัญกับสิทธิเด็กในระดับสากลอีกด้วย

เกียรติที่ได้รับนี้ นับเป็นรางวัลแก่ความสำเร็จของแสนสิริในการถ่ายทอดเจตนารมณ์ที่มุ่งคุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิเด็กที่เราตั้งมั่นเสมอมา การตระหนักถึงสิทธิเด็กในเรื่องความปลอดภัย โอกาสในการเรียนรู้ และเล่นอย่างสร้างสรรค์ของแสนสิริ นำไปสู่การพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กซึ่งขับเคลื่อนด้วยกระบวนงานหลักทางธุรกิจขององค์กร ความหนักแน่นที่แสนสิริมีในเจตนารมณ์นี้ ทำให้เราเป็นต้นแบบขององค์กรที่เป็นมิตรกับเด็ก ดังนั้นแล้ว แสนสิริเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นตั้งใจเดินตามเจตนารมณ์ที่มั่นหมายไว้ จะสามารถพาเราไปสู่ความสำเร็จ เหมือนอย่างที่แสนสิริได้ทำการพิสูจน์มาแล้วในครั้งนี้

แสนสิริขอขอบคุณองค์การยูนิเซฟและพาร์ทเนอร์ทุกภาคส่วนในความร่วมมือที่เป็นส่วนสำคัญในการร่วมผลักดันสร้างรากฐานที่ยั่งยืนให้กับเด็กทุกคน พร้อมประกาศพันธกิจมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการให้ความสำคัญด้านสิทธิเด็ก และเชิญชวนสังคมไทยร่วมผนึกกำลังผลักดันความสำคัญเด็กสู่นโยบายระดับประเทศรายชื่อพันธมิตรของเรา


บริษัท สี่พระยา ก่อสร้าง จำกัด
บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด
บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004)จำกัด
บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด
บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด
● บริษัท สยามโปรเมค-ไชนาไทย จำกัด
บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่)
มูลนิธิเครือข่ายบ้านเด็ก(Baan Dek)
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
องค์การอนามัยโลก


รายละเอียดเพิ่มเติมFollow us on: