TH | EN

THE GOOD EDUCATION

จุดประสงค์ของโครงการนี้คือการผลักดันและหาแนวนโยบายในการแก้ปัญหา เรื่องโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชน ในทุกระดับได้รับการศึกษาตามสิทธิที่เด็กพึงจะได้รับอย่างเท่าเทียม


โครงการ GIVE

ด้วยความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต แสนสิริและจังหวัดภูเก็ต ได้ริเริ่มโครงการ “GIVE” ด้วยจุดประสงค์ในการสนับสนุนเสียงของเด็กและเยาวชน เปิดโอกาสให้เยาวชนร่วมเขียน อนาคตเมืองภูเก็ต จุดประกายสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผ่านการอบรมภาคทฤษฎี ภาคสนาม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และ ทีมงานจากรายการ “คนค้นฅน” โดยการอบรมเน้นเรื่อง การมองปัญหาจากภาพใหญ่ การลงพื้นที่ศึกษาปัญหากับชุมชนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดปัญหาผ่านสารคดี และการคิดโครงการอย่างยั่งยืน

แสนสิริและจังหวัดภูเก็ตยังได้จัด “เวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต” เพื่อให้เยาวชน GIVE ที่ผ่านการอบรมได้นำเสนอปัญหา วิธีทำโครงการ ต่อหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ สื่อมวลชน เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากการอบรม 30 คน ได้รับการแต่งตั้ง เป็น “คณะทำงานเยาวชนของผู้ว่าราชการจังหวัด” ซึ่งถือเป็นการจุดประกายมิติใหม่ในการสนับสนุนเยาวชนภูเก็ตเข้าร่วมทำงานจริงจัง ในเชิงนโยบาย และเชิงปฎิบัติกับภาคจังหวัดครั้งแรกในประเทศ
GREEN HOPE SOCIAL INITIATIVE

ในปีที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกที่แสนสิริจับมือกับพันธมิตรธุรกิจก่อสร้าง เช่น Frametek, Floor Rider, และ Conwood ร่วมศึกษาแนวทาง การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากโครงการก่อสร้าง เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน โดยได้เริ่มออกแบบและสร้างโครงการ นำร่อง ในรูปแบบอาคารอเนกประสงค์ที่ ชุมชนอินทร์อุดม ซอย ติวานนท์ 45 เพื่อใช้เป็นห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ของชาวบ้านและเด็กๆ อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

บนพื้นฐานความเชื่อ ในการเริ่มต้นจากในองค์กร และบทบาทของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสามารถทำได้ โดยมีทีมนวัตกรรม ออกแบบ ทดลอง ศึกษา และสร้างสรรค์นำวัสดุเหลือใช้กลับมาสร้างประโยชน์ และสะท้อนให้สังคมเห็นถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ Green Hope ได้ศึกษานวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาวัสดุเหลือใช้ เป็นวัสดุใหม่ร่วมกับพันธมิตร อาทิเช่น

  • อิฐมวลเบารีไซเคิล คือการนำเศษอิฐมวลเบากลับมาหลอมใหม่ โดยใช้คอนกรีตลดลงถึง 12% แต่คงไว้ซึ่งคุณภาพ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างลานอเนกประสงค์ให้กับชุมชน
  • บอร์ดผ้ารีไซเคิล ร่วมกับแบรนด์ Pasaya ในการศึกษาการนำเศษผ้าที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรม มาพัฒนาเป็น บอร์ดผ้ารีไซเคิล หรือ แผ่นอเนกประสงค์ มีความทนทานเหมือนไม้ แต่ดีตรงที่ติดไฟได้ยากกว่า เพื่อนำมาใช้ประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ให้กับชุมชน

นอกจากการเข้าไปคลุกคลีกับชุมชน สำรวจ สัมภาษณ์ เพื่อทราบความต้องการที่แท้จริง เรายังตั้งใจให้ชุมชนเรียนรู้เรื่องการนำวัสดุเหลือ ใช้รอบตัวมาเพิ่มมูลค่า จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง แสนสิริและกลุ่มนักคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม CreativeMOVE เพื่อจัด Workshop ชุมชน ดึงองค์ความรู้จากนักประดิษฐ์ นักคิดจากหลากหลายสาขา มาเพิ่มมูลค่าของเศษวัสดุเหลือใช้ในชุมชน นำมาตกแต่ง และเพิ่มประโยชน์ใช้สอย

นับเป็นการถ่ายทอดความตั้งใจของแสนสิริ และ พันธมิตร ที่อยากให้ชุมชนเล็กๆ ไปถึงทุกภาคธุรกิจขนาดใหญ่ หันมาใส่ใจ รักษา และ ดูแลโลกของเราไว้ให้ลูกหลานในอนาคต
Follow us on: