TH | EN

THE GOOD NUTRITION

โครงการนี้จะสนับสนุนและรณรงค์ให้เด็กได้มีอาหารที่มีสารอาหารที่สำคัญต่างๆครบถ้วนเนื่องจากเด็กไทยมีไอคิวต่ำกว่ามาตรฐานที่ กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบอันยิ่งใหญ่ของปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กและ ผลักดันพลังสังคมให้เป็นกระบอกเสียงส่งต่อปัญหาถึงรัฐบาล เพื่อให้ออกกฏหมายบังคับ


IODINE PLEASE

www.iodineplease.com

โครงการที่มุ่งเน้นการรณรงค์ในเชิงนโยบาย เพื่อให้เกิดกฎหมายเกลือเสริมไอโอดีน โดยสืบเนื่องจากปัญหาเด็กไทยมีไอคิวต่ำกว่า มาตรฐาน (ตามข้อมูลองค์การอนามัยโลก) ร่วมกับคู่ค้าต่างๆ ในการสร้างพลังสังคมให้เป็นกระบอกเสียงส่งต่อปัญหาถึงรัฐบาล ต่อยอด ความสำเร็จในการผลักดัน จากการออกกฎหมายเพื่อแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีนโดยกำหนดให้เกลือบริโภคทุกชนิดเติมสารไอโอดีน แสนสิริเล็งเห็นถึงความสำคัญของไอโอดีนกับการพัฒนาการของเด็ก โดยร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ ประชาชน เช่น งานมหกรรมเสริมสร้าง IQ-EQ กับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น


โดยเป็นโครงการที่ได้ รางวัลในระดับประเทศ ระดับเอเชีย และ ในระดับสากล ดังนี้

  • ในระดับประเทศ รางวัลยกย่องเกียรติคุณจากรัฐบาลในการเป็น 1 ใน 7 องค์กรที่ผลักดันโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศจากอดีต นายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในปี 2553
  • ในระดับภูมิภาคเอเชีย รางวัล Best CSR Practice Across Southeast Asia ในงาน Asia Responsible Entrepreneurship Awards ในปี 2554
  • ในระดับโลก รางวัล Basil Hetzel Award จาก สภานานาชาติเพื่อการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (ICCIDD) ในปี 2556


BREASTFEEDING ROOM

สร้างสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรต่อเด็กและครอบครัว

แสนสิริได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และมุ่งหวังให้โครงการเพื่อสังคมที่แสนสิริได้ริเริ่มจัดทำเป็นพลังใน การปลูกจิตสำนึก ในการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมให้แก่พนักงานลูกบ้านและคู่ค้า รวมถึงการเป็นต้นแบบให้องค์กรอื่นใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เริ่มให้ความสำคัญกับสิทธิเด็กโดยได้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย ในการเป็นองค์กรต้นแบบ ที่เป็นมิตรกับเด็ก เช่น เจตนารมณ์ในการสนับสนุนสิทธิแม่และเด็ก โดยสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว โดยการจัดโครงการ Mother and Child’s Room หรือ Breastfeeding Room ที่สำนักงานใหญ่อาคารสิริภิญโญ อาคารรัชต์ภาคย์ โรงงานพรีคาสท์ และ โครงการนำร่องที่สำนักงานขายบางโครงการ โดยยึดมาตรฐานศูนย์นมแม่ประเทศไทย และ ยูนิเซฟประเทศไทยเป็นหลัก ตลอดจน ส่งเสริมสวัสดิการพนักงานจัดคอร์สอบรมการดูแลเด็กในวัยต่างๆ แสนสิริได้จัดสรรมุมเด็กที่สำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่เสริมพัฒนาการ สำหรับเด็กๆด้วยสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสดูแลบุตรของตนเองได้ รวมถึงคำนึงถึงความสะอาด กับอุปกรณ์ที่ ออกแบบและจัดเตรียมมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะ ให้เวลากับพนักงานของแสนสิริในช่วงการกลับเข้าสู่การทำงานหลังคลอดบุตร และ สนับสนุนให้แม่ได้มีโอกาสเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไปFollow us on: