TH | EN

"เด็กไทยไร้ปัญญา..เพราะปัญหาไอโอดีน?"

การเสวนาปุจฉา-วิสัชนา “เด็กไทยไร้ปัญญา..เพราะปัญหาไอโอดีน?” จากวิกฤติปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนที่คุมคามประเทศไทย ทำให้เกณฑ์ไอคิวของเด็กลดลง รวมถึงภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ อาทิ โรคคอพอก หูหนวก เป็นใบ้ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย บมจ.แสนสิริ และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 ณ โรงแรมสยามซิตี้
Follow us on: