TH | EN

แสนสิริร่วมกับยูนิเซฟ เปิดตัว “Mother and Child Room”

แสนสิริร่วมกับยูนิเซฟ นำร่องโครงการสนับสนุนสิทธิแม่และเด็กสำหรับพนักงานแสนสิริ เปิดตัว “Mother and Child Room” อันมีเจตนารมเพื่อสนับสนุนสิทธิแม่และเด็ก ส่งเสริมให้เลี้ยงดูบุตรด้วยน้ำนมมารดา พร้อมจัดพื้นที่สำหรับเด็กเล็กกรณีพนักงานมีความจำต้องเลี้ยงดูบุตรขณะปฏิบัติงาน รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการพนักงานเพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัว โดย องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กองสวัสดิการแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร่วมให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม ณ อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554
Follow us on: