TH | EN

มูลนิธิเสริมกล้ามอบทุนเพื่อเด็กพิการ ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

มูลนิธิเสริมกล้า ร่วมมอบทุนเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (เด็กพิการ) จำนวน 56 ทุน เป็นเงินทุนสนับสนุนทั้งสิ้น 168,000 บาท แก่นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556
Follow us on: