TH | EN

Sansiri Social Change ร่วมกับกรมแรงงานฯ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต้านยาเสพติดและการค้ามนุษย์

แสนสิริ องค์กรธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก สนับสนุนการยุติการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบที่ธุรกิจมีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงขยายความร่วมมือกับคู่ค้าบริษัทก่อสร้างในการมีพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ในเขตพื้นที่ดินแดง พญาไท และราชเทวี จำนวน 119 บริษัท เพื่อโครงการส่งเสริมความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์ร่วมต้านยาเสพติดและการค้ามนุษย์ระหว่างภาครัฐกับสถาน ประกอบกิจการ โดยบริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) คุณเมธา อังวัฒนพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการแนวราบ ได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายพานิช จิตร์แจ้ง ในการร่วมลงนาม ประกาศเจตจำนงแสดงความมุ่งมั่นร่วมกันดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และร่วมค้านการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ และแรงงานในรูปแบบการค้ามนุษย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพ
Follow us on: