TH | EN

Sansiri UNICEF Let’s Play Together Special Olympic

แสนสิริ ยูนิเซฟ ร่วมสนับสนุนสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “การจัดการแข่งขันกีฬา สเปเชียลโอลิมปิคไทย ในภูมิภาคประจำปี 2556” แสนสิริสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เล่นด้วยกัน ปันให้น้อง” หรือ Let’s Play Together เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่อง “สิทธิในการเล่นของเด็ก” เปิดโอกาสให้ บุคคลผู้พิการทางสติปัญญาทุกเพศ ทุกวัย ได้ฝึกทักษะทางด้านกีฬา พัฒนาสุขภาพ อารมณ์ และสังคม และสามารถดำรงชีพอย่างมีคุณค่าในอนาคต
Follow us on: