TH | EN

แสนสิริ ยูนิเซฟ ลงนามบันทึกความเข้าใจการเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการ ขึ้นปีที่ 4

7 กุมภาพันธ์ 2557 - Children are everyone's business: นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และนายพิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อตอกย้ำความร่วมมือในการพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็ก โดยมีนายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บมจ. แสนสิริ ร่วมเป็นสักขีพยาน หนึ่งในหลายกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระยะสามปีนี้ คือ แสนสิริจะจัด "พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก" ให้แก่ลูกหลานแรงงานในสถานที่ก่อสร้างของแสนสิริ ตลอดจนรณรงค์ให้บริษัทคู่ค้าจัดทำพื้นที่ลักษณะเดียวกันนี้สำหรับเด็กด้วย
Follow us on: