TH | EN

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดพื้นที่สำหรับเด็ก บ้านไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต แสนสิริ และบริษัท อัลลายแอนซ์ คอร์ป จำกัด ร่วมส่งมอบพื้นที่ เปิด “พี้นที่สำหรับเด็ก เพลิน รู้ เรียน เล่น (Child-Friendly Space)” ณ โครงการบ้านไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก คุณไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี และคุณอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เพื่อแสดงเจตนารมย์สนับสนุนการยุติการใช้แรงงานเด็ก และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กในไซต์ก่อสร้าง

โครงการ “พี้นที่สำหรับเด็ก เพลิน รู้ เรียน เล่น (Child-Friendly Space)” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนสังคมในจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี และ เป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลชีวิตของเด็กๆซึ่งเป็นบุตรหลานคนงานในสถานประกอบการ เนื่องจากเปิดโอกาสให้เยาวชนซึ่งเป็นกลไกสำคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งต่ออนาคตของจังหวัด ได้เรียนรู้เบื้องต้น รวมทั้งได้รับการเสริมทักษะและพัฒนาการตามวัย เป็นการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต อันจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพของเด็กเยาวชนที่เป็นอนาคตของจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

เชิญพนักงานทีมภูเก็ตมีส่วนร่วมในการบริจาคเวลา ติดตามโครงการครูอาสาได้เร็วๆ นี้
Follow us on: