TH | EN

"แสนสิริ จับมือ ยูนิเซฟ ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อตอกย้ำความร่วมมือในการพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง Children are everyone's business

กรุงเทพฯ 24 พฤศจิกายน 2557 - นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (กลาง) มอบเงินจำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่กองทุนฉุกเฉินของยูนิเซฟ โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน ทูตยูนิเซฟประเทศไทย (ที่สองจากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

เงินทุนดังกล่าวจะนำไปใช้ช่วยเหลือเด็กหลายล้านคนที่อยู่ตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินทั่วโลก เช่น สงครามกลางเมืองในสาธารณแอฟริกากลาง การสู้รบในซีเรียและอิรัก ตลอดจนวิกฤตอีโบลาที่กำลังแพร่ระบาดในแอฟริกาตะวันตก เงินบริจาคครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือและบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 3 ปี ระหว่างบริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมสิทธิและพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็ก โดยหนึ่งในหลายกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือในระยะสามปีนี้ คือ แสนสิริได้จัด ""พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก"" ให้แก่ลูกหลานแรงงานในสถานที่ก่อสร้างของแสนสิริ ตลอดจนรณรงค์ให้บริษัทคู่ค้าจัดทำพื้นที่ลักษณะเดียวกันนี้สำหรับเด็กด้วย
Follow us on: