TH | EN

แสนสิริ และพันธมิตรทางธุรกิจก่อสร้าง จุดประกายแนวทางจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการก่อสร้าง สร้างศูนย์การเรียนรู้ “GREEN HOPE” เพื่อการคืนกลับสู่สังคมอย่างยั่งยืน

7 กุมภาพันธ์ 2557 - "จากประสบการณ์กว่า 30 ปีของแสนสิริในการพัฒนาที่อยู่อาศัย จนได้รับการยอมรับในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่น่าเลือกใช้บริการ จากผลการสารวจของนิตยสารการตลาดชั้นนาของเมืองไทยอย่าง “แบรนด์เอจ” และ “เดอะ คอมพานี” ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แสนสิริได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคที่มีความเหมาะสมด้านราคา และมีคุณภาพที่น่าเชื่อถือ รวมถึงการออกแบบตกแต่งที่สวยงาม และการส่งมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ดีแก่ครอบครัวแสนสิริทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของแสนสิริ แต่สิ่งหนึ่งที่แสนสิริให้ความสาคัญกลับไม่ใช่แค่ความสวยงาม แต่นั่นคือการศึกษาหาแนวทางการจัดการเศษวัสดุที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามหน้าที่เดิมจากกระบวนการก่อสร้าง ผ่านนวัตกรรมใหม่ให้ได้คุณภาพ และมาตรฐาน จนกลายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ทีม Sansiri Design Solution Department (DSD) จากแสนสิริ จึงร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจก่อสร้าง จุดประกายศึกษาแนวทางการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการก่อสร้างเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างจริงจัง เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้น้อยที่สุด โดยคุณวันจักร์ บุรณศิริ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทแสนสิริ จากัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจก่อสร้างและผู้ประกอบการในภาคโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเวลากว่า 2 ปี ทาการค้นคว้า ทดลอง แปรรูป เศษวัสดุเหลือใช้ แบบ Upcycling โดยใช้นวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผนวกกับแนวคิดในการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของแสนสิริ เปลี่ยนเศษวัสดุเหลือใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้จริง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่สังคมในวงกว้างให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กิจกรรมเพื่อสังคมของแสนสิริ หรือ Sansiri Social Change ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยนาแนวคิดเรื่องการจัดการ เศษวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการก่อสร้างในโครงการของแสนสิริ มาออกแบบและสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้ GREEN HOPE” แบบถาวร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในแนวคิดการรับผิดชอบต่อสังคมของแสนสิริเช่นกัน”
Follow us on: