TH | EN

การส่งต่อความช่วยเหลือไปยังเด็กทั่วโลก

นับตั้งแต่ปี 2554 แสนสิริได้บริจาคเงินจำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ให้กับกองทุนช่วยเหลือฉุกเฉินขององค์การยูนิเซฟ ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเด็กๆ ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน ในปี 2558 เราได้มีส่วนรวมในการช่วยเหลือมากกว่า 294 ภัยพิบัติฉุกเฉินใน 98 ประเทศ เช่น การระบาดของโรคไวรัสอีโบลา ที่ ไลบีเรีย และเเผ่นดินไหว ที่ เนปาล
Follow us on: