TH | EN

ทำไมต้องมี THE GOOD SPACE? 2/4

เพราะเด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียน เล่น และมีสุขภาพดี รวมถึงเด็กทุกคนที่เป็นลูกหลานของคนงานก่อสร้างต่างชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย แม้ว่าพื้นที่ก่อสร้างจะมีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ยังคงเป็นพื้นที่อันตรายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับเด็ก

The Good Space คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ที่เด็กสามารถมาเล่นและเรียนรู้ได้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ระหว่างที่พ่อแม่ไปทำงาน ซึ่งจะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กในพื้นที่ก่อสร้างได้ ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อย จนถึงขั้นบาดเจ็บรุนแรงหรือกระทั่งเสียชีวิต ผู้เป็นพ่อแม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวล เพราะวางใจได้ว่าเด็กๆ จะเรียนรู้และเล่นอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ครอบครัวสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

The Good Space เป็นโครงการที่แสนสิริ Social Change กับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ริเริ่มขึ้น และจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจก่อสร้าง เพื่อช่วยสร้างโอกาสที่ดีให้กับเด็กทุกคน เพราะเด็กคือรากฐานของอนาคต การดูแลสุขภาพ ให้การศึกษา และดูแลความปลอดภัยของพวกเขาจึงต้องเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับเราทุกคน
Follow us on: