TH | EN

Part 3/ 4 of The Good Space Campaign
ทำอย่างไรให้ได้มากกว่าแค่เป็นพื้นที่ปลอดภัย

The Good Space สร้างขึ้นสำหรับเด็กๆที่เป็นลูกหลานของคนงานก่อสร้าง เพื่อพวกเขาจะได้มีที่เล่นและเรียนรู้อย่างปลอดภัยระหว่างที่พ่อแม่ออกไปทำงาน การก่อสร้างพื้นที่นี้เป็นเรื่องง่าย เร็ว และแทบไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่การที่จะทำให้พื้นที่นี้ มีชีวิตและมีประโยชน์สำหรับเด็กๆนั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น พันธมิตรทางธุรกิจก่อสร้าง มูลนิธิต่างๆ และจากอาสาสมัคร ทั้งเรื่อง สุขภาพลานามัยเบื้องต้น การเตรียมพร้อมเพื่อเข้าโรงเรียน และ อาหาร ทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กๆดีขึ้น และ สามารถมีอนาคตที่สดใส

The Good Space เป็นโครงการที่แสนสิริ Social Change กับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย ได้ริเริ่มขึ้น และจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจก่อสร้าง เพื่อช่วยสร้างโอกาสที่ดีให้กับเด็กทุกคน เพราะเด็กคือรากฐานของอนาคต การดูและสุขภาพ ให้การศึกษา และ ดูแลความปลอดภัยของพวกเขาจึงต้องเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับเราทุกคน

ติดตาม VDO The Good Space ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=Qyn-0GtVDD8
Follow us on: