TH | EN

Part 4/4 of The Good Space Campaign
Day 1308/1307

อนาคตของ The Good Space.

แสนสิริและคู่ค้าตั้งใจจะสร้าง The Good Space ในทุกๆ ไซต์ก่อสร้างของเราในประเทศไทย ที่มีแคมป์คนงานและเด็กๆ อาศัยอยู่ เพื่อที่เด็กๆ จะได้ีมีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับ เรียน รู้ เล่น และพัฒนา ระหว่างที่พ่อแม่ทำงาน

นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเล็กๆ เพื่อมุ่งสู่แผนระยะยาว คือการให้เด็กทุกคนในประเทศไทย รวมทั้งเด็กต่างชาติ สามารถเข้าเรียนในระบบการศึกษาได้ ทั้งนี้ เรายังต้องการความช่วยเหลือจากอีกหลายๆ ฝ่าย ทั้งบริษัทใหญ่และเล็ก องค์กรภาคี ตลอดจนทุกๆคน เพื่อให้แผนสำหรับอนาคตอันสดใสของเด็กๆ นั้นสำเร็จลุล่วง

The Good Space เป็นโครงการที่แสนสิริ Social Change กับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ริเริ่มขึ้น และจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจก่อสร้าง เพื่อช่วยสร้างโอกาสที่ดีให้กับเด็กทุกคน

เพราะเด็กคือรากฐานของอนาคต การดูแลสุขภาพ ให้การศึกษา และ ดูแลความปลอดภัยของพวกเขาจึงต้องเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับเราทุกคน ติดตาม VDO The Good Space ที่: www.sansiri.com/socialchange
Follow us on: