TH | EN

แสนสิริร่วมกับยูนิเซฟช่วยเหลือเด็กและผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เอกวาดอร์ พร้อมเริ่มสร้างสิ่งที่สูญเสียให้กลับมาดีกว่าเดิม

เพียงไม่กี่ชัวโมงหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 แมกนิจูด เมื่อวันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2559 มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 246 ราย เป็นเวลาหลายปีที่แสนสิริที่แสนสิริสนับสนุนกองทุนฉุกเฉินของยูนิเซฟ ทุนสนับสนุนที่แสนสิริได้มอบให้นั้นไปช่วยเหลือและส่งเสริมผู้ประสบภัยทุกวิถีทาง อาทิ จัดส่งสิ่งของและอุปกรณ์ช่วยชีวิตได้แก่ น้ำดื่มสะอาด ยาที่จำเป็นในการรักษาเด็กที่ป่วยและบาดเจ็บจากภัยพิบัติในครั้งนี้ และช่วยเหลือเด็กๆ ที่หลง ให้ได้กลับคืนสู่ครอบครัว
Follow us on: