TH | EN

The Good Space Documentary in Chiang Mai

จากเวที UN Global Compact : Children’s Right and Business Principles ระดับภูมิภาคเอเชียที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย (ตุลาคม 2015) แสนสิริได้รับเกียรติขึ้นพูดในเวทีระดับโลก ประเด็นการป้องกันและส่งเสริมสิทธิเด็กในภาคอสังหาริมทรัพย์ แสนสิริได้รับการขอถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับโครงการ พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก (The Good Space) ของแสนสิริ เพื่อลงรายการ Bloomberg (worldwide) โดย Regency Foundation (UK) องค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศของอังกฤษ ซึ่งเดินทางมาที่ The Good Space จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมาถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับชีวิตของเด็กๆ ใน The Good Space ลงสารคดี 'Connecting Asia' ของช่อง Bloomberg (Worldwide) การถ่ายทำใช้เวลา 3 วัน และได้รับความยินดีในการสัมภาษณ์นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน), นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, นายเอกชัย ไชยานุพัทธกุล ตัวแทนจาก บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด และ นางเกศรินทร์ วังงอน ตัวแทนจาก มูลนิธิบ้านเด็ก สิ่งที่สำคัญที่สุด แสนสิริและพันธมิตรภูมิใจที่ได้เล่าถึงความร่วมมือของเราในการสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิเด็ก
Follow us on: