TH | EN

The Good Space: ชีวิตของเด็กๆในไซต์ก่อสร้าง

มีเด็กกว่า 60,000 คนที่พักพิงอยู่ที่แคมป์ก่อสร้างในประเทศไทย คำกล่าวของนายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ด้วยจำนวนแรงงานข้ามชาติที่สูงถึง 3.7 ล้านคนในประเทศไทย แรงงานเหล่านี้ที่ต้องย้ายแคมป์ก่อสร้างอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นเหตุที่ทำให้ครอบครัว และลูกๆ ของแรงงานเหล่านี้ต้องเคลื่อนย้ายตามพ่อแม่ การที่ครอบครัว และเด็กต้องมาอาศัยอยู่ในแคมป์ก่อสร้าง จึงเป็นเหตุที่ทำให้ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ และการเจริญเติบโตของเด็กตกอยู่ในภาวะเสี่ยง

ตั้งแต่ปี 2555 แสนสิริได้ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของชีวิตเด็กๆ ที่อาศัยในแคมป์ก่อสร้าง ผ่านการร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิบ้านเด็ก แสนสิริ และพันธมิตรได้พัฒนาโครงการนี้ จนปัจจุบันได้มีพื้นที่ปลอดภัยให้แก่เด็กๆ เพื่อให้พวกเขาได้เล่นอย่างปลอดภัย ได้เรียนตามหลักสูตรที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนให้เด็กได้รับฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กทุกคน เพื่อให้เด็กๆ ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ในเดือนพฤศจิกายน 2559 แสนสิริเตรียมถ่ายทอดสารคดีของชีวิตเด็ก 2 คน ที่อาศัยอยู่ในแคมป์ก่อสร้างของแสนสิริ ชื่อ ด.ญ.ดาวใส และ ด.ช. ไม้ เพื่อเล่าถึงความเป็นอยู่ และความสำคัญของโครงการ The Good Space ที่มีต่อพวกเขา สารคดีนี้ภูมิใจที่ได้นำเสนอมุมมองของชีวิตเด็กๆ ในไซต์ก่อสร้าง และยินดีที่จะเล่าถึงความเป็นอยู่ของพวกเขาให้ผู้ชมได้เห็น และเข้าใจ

สารคดีจะนำเสนอ ผ่านรายการ Bloomberg TV (TrueVision 783) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.30น. และวันที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 12.30น.
Follow us on: