TH | EN

กระทรวงสาธารณสุข จับมือแสนสิริ ยูนิเซฟ และองค์การอนามัยโลก สร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้เด็กในไซต์งานก่อสร้าง


ทุกท่านครับ

จากการที่เราเห็นแสนสิริเติบโตบนเส้นทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด เราก็ยังมีอีกหนึ่งความภูมิใจคือการได้พัฒนาธุรกิจของเราให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อเด็ก

5 ปีที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจของแสนสิริตามหลักการ “สิทธิเด็กและหลักการปฎิบัติทางธุรกิจ” หรือ Children’s Rights and Business Principle ที่แสนสิริยึดมั่น ได้สะท้อนถึงคุณค่าของบริษัทเราที่มีต่อเด็ก ความตั้งในการร่วมมือกับทุกภาคส่วน และนั้น สามารถพิสูจน์ได้ว่าภาคธุรกิจสามารถเป็นแรงสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เราเชื่อว่าการให้โอกาสแก่เด็กในการค้นหาศักยภาพของตนเป็นสิทธิของเด็กทุกคน จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ เพื่อพัฒนารูปแบบการทำธุรกิจ และสร้างพื้นที่สำหรับเด็กในไซต์ก่อสร้างเพื่อส่งเสริมสิทธิ์ของเด็กเหล่านั้นในปัจจัยของการอยู่รอด ความปลอดภัย การพัฒนา และการเข้าร่วมสังคม ในขณะเดียวกัน เราภูมิใจที่แสนสิริสามารถขยายความรับผิดชอบต่อเด็กร่วมกับองค์การยูนิเซฟ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) และกระทรวงสาธารณะสุข สู่การให้ส่งเสริมสิทธ์ของของการเข้าถึงบริการสาธารณะ โดยมีคุณค่าทางสังคมที่เราแบ่งปันเป็นตัวเชื่อภาครัฐกับภาคธุรกิจ

เพราะเราเชื่อในการให้ที่เท่าเทียม ไม่แบ่งแยก ไร้พรมแดนและไร้สัญชาติ เราตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในวิกฤตสำคัญของโลก และพร้อมให้ความช่วยเหลือ เพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนแก่บุคคลเพื่อนทั่วโลก ผมจึงอยากถือโอกาสนี้แนะนำอีกหนี่งหน่วยงานของสหประชาชาติ ที่ดูแลเรื่องของผู้ลี้ภัยโดยตรง คือ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR ที่เป็นผู้นำในการดำเนินงานระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองผู้ลี้ภัยทั่วโลกจากปัญหาสงคราม ความขัดแย้งและความรุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่คือเด็กและครอบครัวที่กำลังต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

ผมเชื่อว่าทุกท่านสามารถเดินหน้าร่วมกันสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในประเทศไทย และทั่วโลกผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เท่าที่เราจะสามารถทำได้ ร่วมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับเด็กๆและครอบครัว ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนในตอนนี้

เศรษฐา ทวีสิน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.แสนสิริ

ช่องทางการบริจาค : http://bit.ly/2dXJhvd
ชมวีดีโอการทำงานร่วมกันของแสนสิริ และUNHCR : https://youtu.be/J59WLW67w98
Follow us on: