TH | EN

การให้วัคซีนสามารถช่วยชีวิตเด็กได้ถึง 3 ล้านคนต่อปี

        การลงทุนด้านสุขภาพในเด็ก ด้วยการฉีดวัคซีนและสร้างภูมิคุ้มกันโรค ถือเป็นมาตรป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูงสุด วัคซีนเป็นพื้นฐานช่วยให้เด็กมีสุขภาพที่ดีและปกป้องพวกเขาจากโรคภัยต่างๆ ความท้าทายที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การให้วัคซีนและบริการสุขภาพได้อย่างถ้วนหน้า ข้อมูลจากองค์การยูนิเซฟ ชี้ว่าเด็กกว่า 19.4 ล้านคนขาดโอกาสที่จะได้รับวัคซีนและการป้องกันขั้นพื้นฐาน ซึ่งทำให้สุขภาพและร่างกายของเด็กเปราะบางต่อโรคภัยต่างๆ

        ด้วยความตระหนักดีว่าธุรกิจอสังหาฯ หรืออุตสาหกรรมก่อสร้าง มีแรงข้ามชาติและเด็กอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก แสนสิริจึงให้ความสำคัญต่อการให้วัคซีนและป้องกันโรคต่อเด็กและผู้ปกครองในแคมป์ก่อสร้าง ด้วยเหตุนี้ แสนสิริจึงได้เชิญ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย, องค์การอนามัยโลก ประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข มาลงพื้นที่ในแคมป์คนงานก่อสร้างเพื่อศึกษาแนวทาง ที่จะให้วัคซีนต่อเด็กที่อยู่ในแคมป์ก่อสร้าง อย่างยั่งยืน และมุ่งที่จะวางมาตรฐานในการเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็กในการเข้าถึงบริการสุขภาพ
Follow us on: