TH | EN

“เวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต” ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ “GIVE”

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 แสนสิริและจังหวัดภูเก็ต ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ “GIVE” ได้จัด “เวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต” ซึ่งเป็นการจุดประกายมิติใหม่ในการสนับสนุนเยาวชนภูเก็ตเข้าร่วมทำงานจริงจังในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติกับภาคจังหวัดครั้งแรกในประเทศโดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในเวทีนี้เยาวชนจำนวน 30 คน ผู้ถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในปี 2555 และได้ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีและภาคสนามโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มีโอกาสนำเสนอโครงการและประเด็นสังคมต่อภาครัฐ ภาคเอกชนและสื่อมวลชน เพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และได้รับการแต่งตั้งเป็น “คณะทำงานเยาวชนของผู้ว่าราชการจังหวัด” เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงเมืองภูเก็ตให้เป็นสังคมแห่งการให้ร่วมกัน
Follow us on: