TH | EN

Let's Play Together

แสนสิริจับมือยูนิเซฟชวนสื่อออนไลน์เยี่ยมเด็กๆกลุ่มชาติพันธุ์ ชูโครงการ “เล่นด้วยกัน ปันให้น้อง” ปี 2555 โครงการ “เล่นด้วยกันปันให้น้อง” สนับสนุนบริจาคอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ห้องเรียนบ้านห้วยฮุงและบ้านห้วยฟาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนตชด.ห้วยจะค่าน จังหวัดเชียงใหม่
Follow us on: