TH | EN

PARTNERS
องค์การยูนิเซฟ หน่วยงานของสหประชาชาติที่มุ่งสร้างความตระหนักในด้านสิทธิเด็ก เพื่อสร้างหลักประกันให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิในด้าน ต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากเล็งเห็นเจตนารมย์เดียวกัน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติในการเข้าเป็นพันธมิตรใน การสร้างความร่วมมือ การคุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิเด็กกับองค์การยูนิเซฟ พร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนาโครงการ เพื่อเยาวชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา แสนสิริได้ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบ ของโรคขาดสารไอโอดีน (IDD) ซึ่งเป็นอันตรายต่อพัฒนาการของเด็กในประเทศไทยมานานกว่า 50 ปีแล้ว การรณรงค์ครั้งนี้ได้นำไปสู่ การออกกฎหมายใหม่ให้เติมไอโอดีนในเกลือบริโภคทุกชนิด ซึ่งถือเป็นผลสำเร็จครั้งสำคัญในการทำงานเรื่องไอโอดีน ความร่วมมือระหว่าง แสนสิริกับองค์การยูนิเซฟยังคงดำเนินต่อไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟใน หลายโครงการด้วยกันในการทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ซึ่งเริ่มต้นมาจากภายในบริษัทฯเอง จากนั้นต่อยอดออกไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้บังเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ไปจนถึงการให้ความช่วยเหลือไปในระดับนานาชาติอีกด้วย

เหล่านี้คือตัวอย่างความร่วมมือระหว่างแสนสิริกับยูนิเซฟการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก

  • สนับสนุนให้ยุติการใช้แรงงานเด็กด้วยการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกับผู้รับเหมา เพื่อห้ามมิให้มีการใช้แรงงานเด็กในโครงการก่อสร้างของแสนสิริทุกแห่ง
  • จัดให้มีสถานที่สำหรับเด็กเล่นและเรียนรู้ในโครงการก่อสร้างของแสนสิริเพื่อให้บุตรหลานของแรงงานก่อสร้างได้ใช้
  • จัดให้มีห้องสำหรับให้นมบุตรพร้อมทั้งตู้เก็บน้ำนมแม่ที่ถูกสุขอนามัย และห้องสำหรับเด็กในสำนักงานของแสนสิริ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหมู่พนักงานแสนสิริ
  • จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดูแลเด็กเบื้องต้นให้แก่พนักงานของแสนสิริส่งเสริมให้เกิดความตระหนักเรื่องสิทธิเด็ก
  • จะเริ่มจัดทำโครงการ “Best Start” ในปี พ.ศ. 2556 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนด้านการพัฒนาเด็กเล็ก
  • ส่งเสริมความตระหนักในด้านสิทธิการเล่นของเด็ก ผ่านทางโครงการ Let’s Play Together และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและการฝึกซ้อมให้แก่เด็กที่ขาดโอกาส
  • ร่วมจัดทริปศึกษาโครงการส่งเสริมการศึกษาของเด็กๆ เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ และเด็กลูกหลานแรงงานต่างด้าวใน จ.เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอนให้กับสื่อออนไลน์ส่งเสริมให้มีการออกกฎหมายและนโยบายเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก
  • รณรงค์ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาไอคิวของเด็กไทยที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เนื่องจากการขาดสารไอโอดีนในโครงการ IODINE PLEASE ผ่านทางสื่อออนไลน์และการจัดกิจกรรมต่างๆ
  • ร่วมผลักดันให้เกิดการบังคับใช้กฏหมายใหม่ในการบังคับให้เติมสารไอโอดีนลงในเกลือบริโภคทุกชนิดซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ความช่วยเหลือเด็กในระดับนานาชาติ
  • นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 บริษัทแสนสิริได้บริจาคเงินจำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ให้กับกองทุนช่วยเหลือฉุกเฉินขององค์การยูนิเซฟซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเด็กๆ ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน เช่น แผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติ หรือน้ำท่วมที่ฟิลิปปินส์ เป็นต้น

PARTNERS
แสนสิริ ร่วมสนับสนุนมูลนิธิเสริมกล้า (Children’s Cornerstone Foundation) ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬา และสุขภาพ ของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ประกอบด้วย ทุนเพื่อช่วยเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ทุนเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี ทุนเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน ทุนเพื่อเด็กเรียนดีแต่ยากไร้ และสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กแบบยั่งยืน โดยเน้นการเก็บส่วนหนึ่งไว้กิน และปันอีกส่วนไว้ขาย เพื่อให้เกิดทุนหมุนเวียนในโรงเรียน และเป็นการสร้างทักษะอาชีพให้กับเด็กนักเรียน


PARTNERS
มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก (Baan Dek Foundation) เป็นมูลนิธิของไทยที่จดทะเบียนถูกต้องและดำเนินการอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิมีจุดมุ่งหมายให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในการเข้าถึงบริการและสิทธิที่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 ด้าน คือ การศึกษา สุขภาพ และความปลอดภัย มูลนิธิให้การสนับสนุนเด็กๆ ประมาณ 1,000 คนในแต่ละปีโดยผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆรวมทั้งการช่วยเหลือรายกรณี นอกจากนี้ มูลนิธิยังทำงานร่วมกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทรับเหมาก่อสร้างในการช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการของเด็กและครอบครัวแรงงานข้ามชาติที่พักอาศัยในชุมชนชั่วคราวของแรงงานก่อสร้างที่มีสภาพสุ่มเสี่ยงและไม่ปลอดภัย ในปี 2015 บริษัทแสนสิริร่วมกับมูลนิธิบ้านเด็กฯ ดำเนินโครงการจัดหาครูเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน “The Good Space” เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อาศัยในสถานก่อสร้างให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ได้รับการเรียนรู้ และมีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษาโรงเรียนPARTNERS
แสนสิริ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) ดำเนินโครงการจัดหาครู เพื่อให้ The Good Space ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก แต่ยังช่วยเหลือเด็กในสถานก่อสร้างให้ได้เรียนรู้ และส่งพวกเขาสู่ระบบการศึกษา

มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ช่วยเหลือเด็กและชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร เราร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ร่วมมือร่วมใจกับชาวบ้านในการทำสิ่งที่เรียบง่ายและเป็นไปได้ งานของเราสัมผัสชีวิตผู้คนยากไร้นับพันคนในแต่ละวัน เราสร้างโรงเรียน ช่วยเหลือครอบครัวด้านสุขอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ ปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า รวมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอดส์Follow us on: