คลิกแต่ละยูนิตเพื่อชมรายละเอียดและผังห้อง

1A-1 1A 1B-1 1D 1B-1 1D 1C 1E 1B 1D 1B 1D 1A-1 1A 1C 1E 1B 1D 1B 1D 1A-1 1A 1B-1 1C 1E 1B 1D 1B 1D 1A-1 1A-1 1C 1E 1B 1D 1B 1D 1A-1 1A-1 1B-1 1C 1E 1B 1D 1B 1D 1A-1 1A-1 1C 1E 1B 1D 1B 1D 1A-1 1A-1 1B-1 1C 1E 1B 1D 1B 2G 1A-1 1A-1 1C 1E 2A 1D 2A 1D 1A-1 1A-1 1B 2B 1H 1E 1C 2A 1B 1D 1A-1 1A-1 1D 2A 1E 1C 2A 1B 1D 1A-1 1A-1 1D 2A 1E 1C 2A 1B 1D 1A-1 1A-1 1D 2A 1E 1C 2A 1B 1D 1A-1 1A-1 1D 2F 1E 1C 2F 1D 1A-1 1A-1 left top left top 2E 2E 1C-1 1D 1G 1F 1D 1B-1 1B-A 1B-A 1C-1 1D 1A 1F javascript:void(0); 1B-A 1B-A 1C-1 1D 1A 1F 1D 1B-1 1B-1 1B-A 1C-1 1D 1A 1F 1D 1B-A 1B-A 1B-A 1C-1 1D 1A 1F 1D 1B-1 1B-1 1B-A 1C-1 1D 1A 1F 1D 1B-A 1B-A 1B-A 1C-1 1D 1A 1F 1D 1B-1 1B-1 1B-A 1C-1 1D 1A 1F 1D 1B-A 2A 2A-A 1C-1 1D 1A 1F 1D 1B-1 1B-A 2A 2A-A 1C-1 1D 1A 1F 1D 1B-A 1B-A 2A 2A-A 1C-1 1D 1A 1F 1D 1B-1 1B-A 1I 2A-A 1C-1 1D 1A 1F 2C 1B-A 1B-A 2A 2A-A 1C-1 1D 1A 1F 1D 1B-1 1B-A 2A 1J 1C-1 1D 1A 2D 1D 1B-A 1B-A 2A 2A-A 1C-1 1D 1A 1F 1D 1B-1 1B-A 2A 2A-A 1C-1 1D 1A 1F 1D 1B-A 1B-A 2A 2F-A 1C-1 1D 1A 1F 1D 1B-1 1B-A