แนะนํา

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

      {{submenu_experience-ss_col_1}}
      {{submenu_experience-ss_col_2}}
      {{submenu_experience-ss_col_3}}

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น

     เพื่อบรรษัทภิบาล

     ผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

     การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

     การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแสนสิริทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการ กำหนดทิศทาง การดำเนินงานเพื่อพัฒนาความยั่งยืนในองค์กร แสนสิริได้วิเคราะห์การดำเนินงานขององค์กรเพื่อระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ที่ได้รับผลกระทบในแง่ของความยั่งยืน และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบถึงประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม และนำมาบูรณาการเข้ากับกระบวนการตัดสินใจและวางแผน การดำเนินธุรกิจของบริษัท แสนสิริแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่
     นักลงทุนและผู้ถือหุ้น
     พนักงาน
     ลูกค้า
     สังคมและชุมชน
     คู่ค้าและผู้รับเหมา
     หน่วยงานรัฐ
     คู่แข่งทางการค้า

     ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

     ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของแสนสิริในปี 2559 ได้รวบรวมโดยพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายนอกและ ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อประเมิน ประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ ภายใต้หลักสำคัญ 4 ประการของ GRI อันประกอบด้วย การพิจารณาบริบทแห่งความยั่งยืน (SUSTAINABILITY CONTEXT) การประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ (MATERIALITY) ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (COMPLETENESS) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวน การจัดทำรายงาน (STAKEHOLDER INCLUSIVENESS) บริษัทมีกระบวนการ และขั้นตอนต่างๆ โดยมีฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืนและประธานผู้บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้พิจารณา โดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
     • การระบุประเด็นที่สำคัญและกำหนดขอบเขตของการรายงาน
     • การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ
     • การตรวจสอบประเด็นที่สำคัญ
     • การพัฒนาการรายงานอย่างต่อเนื่อง

     ติดต่อ

     งานพัฒนาความยั่งยืน
     ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน

     บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
     เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง​ แขวงพระโขนงเหนือ
     เขตวัฒนา​ กรุงเทพมหานคร 10110