โครงการต่างๆ ที่น่าสนใจ

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น

     Better Care Of Environment Better Care Of Environment

     สร้างองค์กรที่ดี
     เพื่อเป็นแบบอย่างผลักดันให้สังคมดีขึ้น

     แสนสิริเพื่อบรรษัทภิบาล

     SANSIRI GOVERNANCE

     ปลูกฝังจรรยาบรรณและจริยธรรมที่ดีของการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม แก่ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัท
     เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้เป็นต้นแบบที่ดีในสังคมต่อไป

     ความยุติธรรม

     FAIRNESS

     ความยุติธรรม ปฏิบัติต่อ
     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
     เท่าเทียมกัน

     ความโปร่งใส

     TRANSPARENCY

     ความโปร่งใส ไม่มีความไม่ชัดเจน
     หรือคลุมเครือ

     ความซื่อสัตย์

     INTEGRITY

     ความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม

     ความรับผิดชอบในหน้าที่

     RESPONSIBILITY

     ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่กำหนด

     ความรับผิดชอบต่อการกระทำ

     ACCOUNTABILITY

     ความรับผิดชอบต่อการกระทำ
     และการตัดสินใจ สามารถชี้แจง
     และอธิบายได้

     แสนสิริยึดมั่นในการดำเนิน
     ธุรกิจอย่างโปร่งใส
     และมีจรรยาบรรณ

     ความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่โปร่งใสและมีจริยธรรม
     ซึ่งแสนสิริเข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
     ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

     แสนสิริยึดมั่นในการดำเนิน ธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีจรรยาบรรณ

     “เราจะทําให้ดีขึ้นทุกวัน”

     แสนสิริมีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อวางมาตรฐานด้านจริยธรรม
     ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีในองค์กร

     นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

     บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้หรือรับสินบน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ซึ่งบริษัทได้นำเจตนารมณ์ดังกล่าวมากำหนดเพิ่มเติมในจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมถึงบริษัทในเครือ)

     ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการ แนวทางการดำเนินการ และข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ระบุไว้ใน คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

     นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

     การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

     การดำเนินกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

     แสนสิริมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอยู่เสมอ และเรื่องจริยธรรมก็ไม่เคยเป็นข้อยกเว้น แสนสิริตระหนักดีว่าจริยธรรมเป็นประเด็นที่ไม่อาจแยกจากการดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการหรือแม้แต่การตัดสินใจใดๆ ก็ตาม ทั้งหมดล้วนมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างมูลค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้ของแสนสิริ

     ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการแนวทางการดำเนินการ และข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ระบุไว้ใน คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

     คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

     แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน การกระทำผิดและทุจริตคอร์รัปชัน

     บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทเปิดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจโดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ถึงบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะปกปิดสถานะของผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียนเป็นความลับ รวมทั้งจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

     ช่องทางนี้ไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพสินค้า การให้บริการ หรือการแจ้งซ่อม กรุณาติดต่อ Sansiri Call Centre 1685

     1. ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และรับฟังความคิดเห็น

     • ไปรษณีย์
      โดยระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแส
      ท่านใดท่านหนึ่ง และตามด้วยที่อยู่ ดังนี้

      - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
      - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
      - เลขานุการบริษัท (สำนักเลขานุการบริษัท/สำนักกฎหมาย)

      ที่อยู่: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
      เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
     • เว็บไซต์: https://www.sansiri.com/corruption/

     2. เงื่อนไขและกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

     • พฤติการณ์ของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถที่จะนำไปสอบหาข้อเท็จจริงได้ เช่น วันเวลาที่กระทำความผิด รายละเอียดการกระทำความผิด พร้อมระบุพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการกล่าวหา
     • ระยะเวลาในการดำเนินการขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ที่แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
     • ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

     3. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

     • บริษัทจะรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไว้เป็นความลับ และปกปิดข้อมูลของบุคคลดังกล่าว โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งด้วยเหตุผลและความจำเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถเปิดเผยหรือให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย
     • ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ควรเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของตนเอง หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ เพื่อให้บริษัทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ รวมถึงการรายงานความคืบหน้าของการสอบหาข้อเท็จจริง การชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อก็ได้
     • กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ต้องร้องขอก็ได้หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
     • บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทด้วยเหตุที่บุคคลนั้นให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่บริษัทเพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริง
     • บริษัทให้ความมั่นใจกับพนักงานว่า จะไม่มีพนักงานคนใดต้องถูกลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือได้รับผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธการให้สินบน ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

     จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ

     แสนสิริมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าธุรกิจ และพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้ได้เสียทุกฝ่าย องค์กรเชื่อว่าการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่คำนึงถึงประเด็นของ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE: ESG) คือการบริหารจัดการโอกาส และความเสี่ยงที่ครบทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มแสนสิริได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มแสนสิริกับคู่ค้าธุรกิจ

     จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจแสนสิริ

     ผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

     การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

     การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแสนสิริทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานเพื่อพัฒนาความยั่งยืนในองค์กร แสนสิริได้วิเคราะห์การดำเนินงานขององค์กรเพื่อระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ที่ได้รับผลกระทบในแง่ของความยั่งยืน และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบถึงประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม และนำมาบูรณาการเข้ากับกระบวนการตัดสินใจและวางแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

     แสนสิริแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่

     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีp นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

     นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงาน

     พนักงาน

     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า

     ลูกค้า

     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมและชุมชน

     สังคมและชุมชน

     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้าและผู้รับเหมา

     คู่ค้าและผู้รับเหมา

     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานรัฐ

     หน่วยงานรัฐ

     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่แข่งทางการค้า

     คู่แข่งทางการค้า

     ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

     ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของแสนสิริในปี 2559 ได้รวบรวมโดยพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายนอกและ ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อประเมิน ประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ ภายใต้หลักสำคัญ 4 ประการของ GRI อันประกอบด้วย การพิจารณาบริบทแห่งความยั่งยืน (SUSTAINABILITY CONTEXT) การประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ (MATERIALITY) ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (COMPLETENESS) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวน การจัดทำรายงาน (STAKEHOLDER INCLUSIVENESS) บริษัทมีกระบวนการ และขั้นตอนต่างๆ โดยมีฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืนและประธานผู้บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้พิจารณา โดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
     1. การระบุประเด็นที่สำคัญและกำหนดขอบเขตของการรายงาน
     2. การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ
     3. การตรวจสอบประเด็นที่สำคัญ
     4. การพัฒนาการรายงานอย่างต่อเนื่อง

     รายงานความยั่งยืน

     บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) จัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ที่ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยรายงานฉบับนี้สอดคล้องกับแนวทางการรายงานของ GLOBAL REPORTING INITIATIVE GUIDELINES รุ่นที่ 4 (GRI G4)

     ติดต่อ

     งานพัฒนาความยั่งยืน ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน
     บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
     เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
     เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

     อีเมล
     SSD@sansiri.com