โครงการต่างๆ ที่น่าสนใจ

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น

     เพื่อบรรษัทภิบาล

     นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

     บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการให้หรือรับสินบน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ซึ่งบริษัทได้นำเจตนารมณ์ดังกล่าวมากำหนดเพิ่มเติมในจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมถึงบริษัทในเครือ)

     ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการ แนวทางการดำเนินการ และข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ระบุไว้ใน คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

     ติดต่อ

     งานพัฒนาความยั่งยืน
     ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน

     บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
     เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง​ แขวงพระโขนงเหนือ
     เขตวัฒนา​ กรุงเทพมหานคร 10110