แนะนํา

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

      {{submenu_experience-ss_col_1}}
      {{submenu_experience-ss_col_2}}
      {{submenu_experience-ss_col_3}}

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น

     เพื่อบรรษัทภิบาล

     การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

     การดำเนินกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

     แสนสิริมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอยู่เสมอ และเรื่องจริยธรรมก็ไม่เคยเป็นข้อยกเว้น แสนสิริตระหนักดีว่าจริยธรรมเป็นประเด็นที่ไม่อาจแยกจากการดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการหรือแม้แต่การตัดสินใจใดๆ ก็ตาม ทั้งหมดล้วนมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างมูลค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้ของแสนสิริ

     ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการแนวทางการดำเนินการ และข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ระบุไว้ใน คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

     แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน การกระทำผิดและทุจริตคอร์รัปชั่น

     บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทเปิดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจโดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ถึงบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะปกปิดสถานะของผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียนเป็นความลับ รวมทั้งจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

     ช่องทางนี้ไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพสินค้า การให้บริการ หรือการแจ้งซ่อม กรุณาติดต่อ Call Center 1685

     1. ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และรับฟังความคิดเห็น


     ไปรษณีย์
     โดยระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแส ท่านใดท่านหนึ่ง และตามด้วยที่อยู่ ดังนี้
     • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
     • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
     • เลขานุการบริษัท (สำนักเลขานุการบริษัท/สำนักกฎหมาย)
     ที่อยู่: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
     เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง​ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา​ กรุงเทพมหานคร 10110

     เว็บไซต์: https://www.sansiri.com/corruption/


     2. เงื่อนไขและกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

     (1) พฤติการณ์ของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถที่จะนำไปสอบหาข้อเท็จจริงได้ เช่น วันเวลาที่กระทำความผิด รายละเอียดการกระทำความผิด พร้อมระบุพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการกล่าวหา (2) ระยะเวลาในการดำเนินการขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ที่แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน (3) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

     3. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

     (1) บริษัทจะรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไว้เป็นความลับ และปกปิดข้อมูลของบุคคลดังกล่าว โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งด้วยเหตุผลและความจำเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถเปิดเผยหรือให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย (2) ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ควรเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของตนเอง หรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ รวมถึงการรายงานความคืบหน้าของการสอบหาข้อเท็จจริง การชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อก็ได้ (3) กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ต้องร้องขอก็ได้หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย (4) บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทด้วยเหตุที่บุคคลนั้นให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่บริษัทเพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริง (5) บริษัทให้ความมั่นใจกับพนักงานว่า จะไม่มีพนักงานคนใดต้องถูกลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือได้รับผลกระทบใด ๆ จากการปฏิเสธการให้สินบน ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

     จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ

     แสนสิริมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าธุรกิจ และพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้ได้เสียทุกฝ่าย องค์กรเชื่อว่าการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่คำนึงถึงประเด็นของ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE: ESG) คือการบริหารจัดการโอกาส และความเสี่ยงที่ครบทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มแสนสิริได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มแสนสิริกับคู่ค้าธุรกิจ

     ติดต่อ

     งานพัฒนาความยั่งยืน
     ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน

     บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
     เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง​ แขวงพระโขนงเหนือ
     เขตวัฒนา​ กรุงเทพมหานคร 10110