โครงการต่างๆ ที่น่าสนใจ

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ความยั่งยืน

     การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

     การดำเนินกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

     แสนสิริมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอยู่เสมอ และเรื่องจริยธรรมก็ไม่เคยเป็นข้อยกเว้น แสนสิริตระหนักดีว่าจริยธรรมเป็นประเด็นที่ไม่อาจแยกจากการดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการหรือแม้แต่การตัดสินใจใดๆ ก็ตาม ทั้งหมดล้วนมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างมูลค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้ของแสนสิริ

     ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการแนวทางการดำเนินการ และข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ระบุไว้ใน คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

     ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และรับฟังความคิดเห็น

     แสนสิริ เปิดช่องทางให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้สามารถ ร้องเรียน แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายหรือแสดงความเห็น และแจ้งเพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคคลากร การปรับปรุงการบริหารจัดการและการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามช่องทางดังนี้
     ไปรษณีย์ : ระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแสท่านใดท่านหนึ่ง
     • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
     • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
     • เลขานุการบริษัท (สำนักกฎหมาย)
     ตามด้วยที่อยู่
     บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 475 ถนนศรีอยุธยา
     แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

     เว็บไซต์: https://www.sansiri.com/corruption/

     แสนสิริ จะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสทุกกรณี โดยผู้ทำการร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้เป็นพยานหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวกับการร้องเรียน จะได้รับการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนจากบริษัท โดยบริษัทจะปกป้องข้อมูลใดๆ ก็ตามที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจะทำการเก็บรักษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานไว้เป็นความลับ บริษัทจะไม่ทำการลดตำแหน่ง ลงโทษหรือ ให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

     จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ

     แสนสิริมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าธุรกิจ และพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้ได้เสียทุกฝ่าย องค์กรเชื่อว่าการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่คำนึงถึงประเด็นของ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE: ESG) คือการบริหารจัดการโอกาส และความเสี่ยงที่ครบทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มแสนสิริได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มแสนสิริกับคู่ค้าธุรกิจ

     ดาวน์โหลด eBook

     รายงานความยั่งยืน
     ปี 2561

     ติดต่อ

     งานพัฒนาความยั่งยืน
     ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน

     บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
     ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ 475 ถนนศรีอยุธยา
     แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400