ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ก)

ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์

อัตราร้อยละ 2 ของราคาประเมินทรัพย์สิน (อัตรานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของภาครัฐ) 50% ชำระโดยผู้จะขาย และ 50% ชำระโดยผู้จะซื้อ ในวันโอนกรรมสิทธิ์

ข)

เงินกองทุน

ชำระในอัตรา 500 บาท ต่อตารางเมตร และต้องชำระล่วงหน้า ในวันโอนกรรมสิทธิ์ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ชำระในอัตรา 55 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน ชำระล่วงหน้าในวันโอนกรรมสิทธิ์

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง หรือค่าธรรมเนียมในการจัดการ/ดูแลบำรุงรักษา ใช้สำหรับการบริหารจัดการ การซ่อมแซมและการดูแลรักษาทรัพย์สินทั่วไปของอาคาร ทรัพย์สินส่วนกลาง พื้นที่ส่วนกลาง นอกเหนือจากห้องชุด การรักษาความปลอดภัย การดูแลรักษาสระว่ายน้ำ ฯลฯ