ข้อมูลองค์กร


การกำกับดูแลกิจการ


บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยยึดถือนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนในเรื่องความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการนำหลักปฏิบัติ 8 ข้อดังกล่าวมาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ โดยระบุอยู่ใน “คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของการปฏิบัติงานแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งมีการติดตามให้มีการยึดถือและปฏิบัติตาม ตลอดจนปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรอีกด้วย

ดาวน์โหลด
สิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
นโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของแสนสิริ
นโยบายด้านภาษี
นโยบายสิทธิมนุษยชน
นโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
นโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
นโยบายด้านกิจการเพื่อสังคม
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการดำเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์
นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและองค์ประชุม
คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
รับแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน การกระทำผิดและทุจริตคอร์รัปชั่น

แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน การกระทำผิดและทุจริตคอร์รัปชั่น


บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทเปิดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจโดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ถึงบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะปกปิดสถานะของผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียนเป็นความลับ รวมทั้งจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ช่องทางนี้ไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพสินค้า การให้บริการ หรือการแจ้งซ่อม กรุณาติดต่อ Call Center 1685


1. ช่องทางการแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน การกระทำผิดและทุจริตคอร์รัปชั่น


ช่องทางที่ 1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

CG@sansiri.comช่องทางที่ 2 ไปรษณีย์

โดยระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแส ท่านใดท่านหนึ่ง และตามด้วยที่อยู่ ดังนี้
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
- เลขานุการบริษัท (สำนักเลขานุการบริษัท/สำนักกฎหมาย)

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง​ แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา​ กรุงเทพมหานคร 10110
ช่องทางที่ 3 เว็บไซต์

กรอกแบบฟอร์มแจ้งเบาะแส


2. เงื่อนไขและกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

(1) พฤติการณ์ของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถที่จะนำไปสอบหาข้อเท็จจริงได้ เช่น วันเวลาที่กระทำความผิด รายละเอียดการกระทำความผิด พร้อมระบุพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการกล่าวหา
(2) ระยะเวลาในการดำเนินการขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ที่แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
(3) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม


3. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

(1) บริษัทจะรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไว้เป็นความลับ และปกปิดข้อมูลของบุคคลดังกล่าว โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งด้วยเหตุผลและความจำเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถเปิดเผยหรือให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย
(2) ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ควรเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของตนเอง หรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ รวมถึงการรายงานความคืบหน้าของการสอบหาข้อเท็จจริง การชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อก็ได้
(3) กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ต้องร้องขอก็ได้หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
(4) บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทด้วยเหตุที่บุคคลนั้นให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่บริษัทเพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริง
(5) บริษัทให้ความมั่นใจกับพนักงานว่า จะไม่มีพนักงานคนใดต้องถูกลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือได้รับผลกระทบใด ๆ จากการปฏิเสธการให้สินบน ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ