โดย Sansiri Editorial Team
อัปเดต :  26/10/2023
อัปเดต :  26/10/2023 ตรวจบ้านโอนบ้าน
ย้ายเข้าทะเบียนบ้านต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง พร้อมขั้นตอนการย้ายแบบละเอียดยิบ

การย้ายทะเบียนบ้านเป็นขั้นตอนสำคัญของการย้ายบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการย้ายเข้าทะเบียนบ้านใหม่ หรือย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง การเตรียมเอกสารและขั้นตอนที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในบทความนี้ แสนสิริจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน หลักเกณฑ์ และเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการย้ายทะเบียนบ้านกันทะเบียนบ้านและเจ้าบ้านคืออะไรตามนิยามของกรมการปกครอง

กรมการปกครองนิยาม ทะเบียนบ้าน คือ เอกสารที่ใช้แสดงเลขประจำของแต่ละบ้าน รวมทั้งรายชื่อของผู้อยู่อาศัยภายในบ้านหลังนั้นๆ ซึ่งทะเบียนบ้านหนึ่งหลังจะมีจำนวนคนอยู่อาศัยได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของที่อยู่อาศัย ซึ่งตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กำหนดให้มีคนอยู่อาศัยได้ 1 คน ต่อพื้นที่ 3 ตารางเมตร ทั้งนี้ทั้งนั้น เจ้าบ้านในทะเบียนบ้านจะมีได้แค่ 1 คน


ย้ายเข้าบ้านใหม่วันไหนดี? ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ สิงหาคม 2566 ตามวันเกิด
การย้ายเข้า - ออกทะเบียนบ้าน


 1. การย้ายเข้าทะเบียนบ้านมีขั้นตอน และ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ย้ายเข้า หากไม่ปฏิบัติตามการแจ้งย้ายเข้า 15 วันนับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:

 1. ไม่เกินหกเดือน คิดค่าธรรมเนียม ครั้งละ 30 บาท
 2. เกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี คิดค่าธรรมเนียม ครั้งละ 50 บาท
 3. เกินหนึ่งปี คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มจาก 50 บาท แล้วต้องไม่เกิน 500 บาท


เอกสารที่ใช้ในการย้ายเข้าทะเบียนบ้าน

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)
 4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
 5. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร. 6) ตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งเจ้าบ้านลงนามยินยอมให้ย้ายเข้าแล้ว

ขั้นตอนการย้ายเข้าทะเบียนบ้าน

 1. ยื่นเอกสาร และหลักฐานต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะย้ายเข้า
 2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการใบแจ้งการย้ายที่อยู่และเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) โดยตรวจสอบรายการให้ถูกต้องตรงกัน แล้วมอบสำเนาทะเบียนบ้านและ หลักฐานคืนให้ผู้แจ้ง


 1. การย้ายออกทะเบียนบ้านมีขั้นตอน และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่จากบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก หากไม่ปฏิบัติตามการแจ้งย้ายออก 15 วันนับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้านหากไม่ปฏิบัติตาม เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามกฎหมายให้กำหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้

 1. การแจ้งหรือขอที่พ้นกำหนดเวลาตามกฎหมายไม่เกินหกเดือน คิดค่าธรรมเนียม ครั้งละ 30 บาท
 2. การแจ้งหรือพ้นกำหนดเวลาตามกฎหมายเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี คิดค่าธรรมเนียม ครั้งละ 50 บาท
 3. การแจ้งหรือขอที่พ้นกำหนดเวลาตามกฎหมายเกินหนึ่งปี คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มจาก (2) แล้วต้องไม่เกิน 500 บาทเศษของเดือน ถ้าเกินสิบห้าวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน


เอกสารที่ใช้ในการย้ายออกทะเบียนบ้าน

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)
 4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีมอบหมาย)
 5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ย้ายที่อยู่กรณีแจ้งย้ายที่อยู่ของตนเอง


ขั้นตอนการย้ายออกทะเบียนบ้าน

 1. ยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ถึงแม้ว่าเจ้าบ้านไม่สามารถไปแจ้ง ย้ายออกให้ได้ผู้ที่ย้ายอยู่สามารถขอทำหน้าที่เจ้าบ้านเพื่อย้ายชื่อตนเองออกได้)
 2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการบุคคลที่จะย้ายออกลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ และจำหน่าย รายการบุคคลที่ย้ายออกในทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) โดยจะประทับคำว่า "ย้าย" สีน้ำเงินไว้หน้ารายการ ฯ และระบุว่าย้ายไปที่ใด
 3. นายทะเบียนมอบหลักฐานการแจ้งคืนผู้แจ้ง พร้อมทั้งใบแจ้งย้ายที่อยู่ตอนที่ 1 และ 2 เพื่อนำไปแจ้งย้ายเข้าต่อไป


ซื้อบ้านต้องเตรียมอะไรบ้างกับ 5 สิ่งที่คนอยากได้บ้านต้องรู้
การย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง

การย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง คือ การย้ายทะเบียนบ้านไปยังที่อยู่ใหม่ที่อยู่นอกเขตของท้องที่ปัจจุบัน


 1. การย้ายทะเบียนบ้านปลายทางมีขั้นตอน และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ในกรณีการย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง คือการย้ายทะเบียนบ้านออกจากบ้านหลังเดิม และขอแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านหลังใหม่ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งในท้องที่ใหม่ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งจะทำให้เราประหยัดเวลาในการดำเนินเรื่องหลาย ๆ ด้าน ต้องใช้เอกสารในการย้ายทะเบียนบ้านปลายทางทั้งหมด 6 อย่าง


เอกสารในการย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของบ้านที่จะย้ายเข้า
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้าย หรือบัตรประจำตัวตามกฎหมายอื่นพร้อมสำเนา บัตรที่ลงชื่อเจ้าของบัตร กำกับไว้
 3. เจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่
 4. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่
 5. หนังสือยินยอมให้แจ้งย้ายเข้าของเจ้าบ้านที่จะเข้าอยู่ใหม่ (กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถไปแจ้งย้ายได้)
 6. หนังสือมอบหมายจากผู้ย้ายที่อยู่ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยสำเนาบัตรดังกล่าวที่ลงชื่อเจ้าของบัตรกำกับไว้ ทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ (ข้อแนะนำคือ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ทั้ง 2 ฝ่ายควรเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นญาติ คนรู้จัก ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่มีนิติสัมพันธ์)


ขั้นตอนการย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง

เมื่อเตรียมเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลย

 1. ยื่นหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่จะย้ายเข้า
 2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานและลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ จากนั้นให้คุณเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด
 3. ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 10 นาที ก็จะเสร็จเรียบร้อย


เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ทะเบียนบ้านเล่มใหม่ที่มีรายชื่อของคุณอยู่ในนั้นแล้ว อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขเพิ่มเติมในเรื่องของการได้สิทธิ์เป็นเจ้าบ้านดังต่อไปนี้


 • การย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่บ้านที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ โดยยังไม่มีเจ้าบ้าน ผู้แจ้งย้ายจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินอย่างถูกต้องทันที ดังนั้นถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงก็ควรมาแจ้งย้ายด้วยตนเองจะดีกว่า เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 • การย้ายทะเบียนบ้านโดยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินตั้งแต่แรก จะถือว่าย้ายเข้ามาเป็นเพียงผู้อาศัยเท่านั้น


การย้ายทะเบียนบ้าน ประโยชน์ที่ควรรู้

ความสำคัญหลักๆ ของทะเบียนบ้านนั้นก็คือ เป็นเอกสารทางราชการที่ใช้ยืนยันตัวตนว่าเรามีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจน และเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันสิทธิ์ในการเลือกตั้ง สิทธิ์ในการศึกษา การรักษาพยาบาล การเข้าถึงบริการของรัฐ การทำธุรกรรมทางการเงินและความมั่นคงที่ต้องอาศัยทะเบียนบ้านตัวจริง การย้ายทะเบียนบ้านจึงมีประโยชน์หลายด้านที่เราอาจยังไม่รู้
แต่หากคุณไม่อยากรอคิวนาน สามารถติดต่อลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน โดยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ไม่เกิน 15 วัน และอย่างช้าสุดไม่เกิน 16.00 น. ก่อนวันเข้ารับบริการ
สุดท้ายแล้ว เมื่อซื้อบ้านจากโปรโมชันคุ้มๆ ได้เป็นเจ้าของบ้านในระยะเวลาอันรวดเร็วแล้ว มาถึงขั้นตอนการย้ายทะเบียนบ้านมีทั้งข้อดี และข้อควรระวังที่ควรทราบ โดยข้อดี คือสิ่งที่คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงบริการสาธารณูปโภค และสิทธิ์ประโยชน์อื่นๆ ตามท้องถิ่นที่คุณย้ายเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การรักษาพยาบาล หรือการเข้าถึงบริการของรัฐ อย่างไรก็ตาม ข้อควรระวัง คือคุณต้องตรวจสอบ และเตรียมเอกสารที่จำเป็นอย่างครบถ้วน และยื่นในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย คุณอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น การทราบข้อมูลและขั้นตอนที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการย้ายทะเบียนบ้าน


ที่มา: ddproperty, Perfect Homes, สำนักบริหารการทะเบียน

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

โครงการพร้อมอยู่
บุราสิริ ปัญญาอินทรา

บุราสิริ ปัญญาอินทรา

โครงการบ้านเดี่ยว ปัญญาอินทรา สไตล์อังกฤษ บนทำเลศักยภาพและพื้นที่ส่วนกลางกว้าง 13 ไร่ สะดวกทุกการเดินทาง เชื่อมต่อสู่ถนนสายหลัก รายล้อมด้วยแหล่งอำนวยความสะดวก

เริ่มต้นที่ 12.99 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
ทาวน์ อเวนิว เมิร์จ รัตนาธิเบศร์

ทาวน์ อเวนิว เมิร์จ รัตนาธิเบศร์

โครงการบ้าน ทาวน์โฮม รัตนาธิเบศร์ 3 ชั้น พร้อมพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขึ้นจากแสนสิริ เข้าเมืองง่าย เพียง 600 เมตร จาก MRT สามแยกบางใหญ่

เริ่มต้นที่ 3.59 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
เศรษฐสิริ วงแหวน - ลำลูกกา

เศรษฐสิริ วงแหวน - ลำลูกกา

โครงการบ้านเดี่ยว ลำลูกกา พร้อมอยู่ 2 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ฟังก์ชันครบ พร้อมธรรมชาติที่เงียบสงบ บนทำเลศักยภาพ ติดถนนลำลูกกา ใกล้วงแหวนรอบนอกตะวันออก และทางด่วน

เริ่มต้นที่ 4.99 ล้านบาท

สิริ เพลส เวสต์เกต

โครงการบ้าน ทาวน์โฮม เวสต์เกต-บางใหญ่ หลังใหญ่ ฟังก์ชันบ้าน 4 ห้องนอน มีห้องชั้นล่าง

เริ่มต้นที่ 2.89 ล้านบาท

สราญสิริ ประชาอุทิศ 90

โครงการบ้านเดี่ยว ประชาอุทิศ 90 บ้านสไตล์ Modern Farmhouse ใกล้ทางด่วน เดินทางสะดวกสู่โซน สีลม-สาทร ยูนิตพิเศษราคาเดียว*

เริ่มต้นที่ 5.89 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ สรงประภา

อณาสิริ สรงประภา

โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ดอนเมือง สไตล์ญี่ปุ่น ความสะดวกใจกลางเมือง ใกล้ทางด่วน และรถไฟฟ้าสายสีแดง ลงทะเบียนเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ

เริ่มต้นที่ 5.99 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “ตรวจบ้านโอนบ้าน”

ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง

รวมฤกษ์ดีปี 2567 ปี 2024 ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์แต่งงาน เริ่มต้นธุรกิจหรือประกอบพิธีมงคล เพื่อเป็นสิริมงคลของครอบครัวตลอดไป

โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน!

รวมเรื่องต้องรู้ในวันโอน ทั้งขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด ค่าจดจำนองรวมถึงมาตราการรัฐที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

ย้ายเข้าบ้านใหม่วันไหนดี ต้องทำอะไรบ้าง ตามวันเกิด ปี 2567

ย้ายเข้าบ้านใหม่วันไหนดี ต้องทำอะไรบ้างให้อยู่ดีมีความสุขตลอดชีวิต มาเช็กฤกษ์ย้ายเข้าบ้าน ประจำปี 2567 ตามวันเกิดเจ้าของบ้านได้เลย

ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง

รวมฤกษ์ดีปี 2567 ปี 2024 ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์แต่งงาน เริ่มต้นธุรกิจหรือประกอบพิธีมงคล เพื่อเป็นสิริมงคลของครอบครัวตลอดไป

โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน!

รวมเรื่องต้องรู้ในวันโอน ทั้งขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด ค่าจดจำนองรวมถึงมาตราการรัฐที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >