โดย อารยา ศิริพยัคฆ์
อัปเดต :  26/10/2023
สัญญาจะซื้อจะขายบ้านและคอนโดสำคัญแค่ไหน ก่อนทำควรรู้อะไรบ้าง

หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายบ้านหรือคอนโด เรื่องที่คนซื้อบ้าน ซื้อคอนโด ต้องทำความเข้าใจ ทั้งรายละเอียดภายในหนังสือสัญญา รวมไปถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนถึงข้อแตกต่างระหว่างสัญญาจะซื้อจะขายกับสัญญาซื้อขายนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์และการรักษาสิทธิของตนเอง


เรื่องควรรู้เกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายบ้านหรือคอนโดหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายบ้านหรือคอนโด คืออะไร

ในที่นี้ หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย เป็นหนังสือสัญญาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ต่ออสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อ แต่ระบุเงื่อนไข ข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในลำดับต่อไป ซึ่งจะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย พร้อมแสดงวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ ว่าต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุในสัญญา พร้อมวางเงินมัดจำไว้เป็นประกันว่าจะมีการทำสัญญาซื้อขายระหว่างกัน และผู้ขายจะไม่ขายให้กับผู้อื่น
ความสำคัญของหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย

หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย ถือได้ว่าเป็นเอกสารสำคัญสำหรับคนซื้อบ้าน ซื้อคอนโด จำเป็นต้องรู้และศึกษา เนื่องจากเป็นเอกสารทางกฎหมายสำคัญที่ช่วยปกป้องสิทธิให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย พร้อมทั้งยังเปรียบเสมือนสัญญาว่าผู้ซื้อและผู้ขายจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญา ทั้งนี้หากเกิดข้อพิพาทกัน สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในศาลได้


อัพเดทอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์?สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2566
ซื้อขายบ้านหรือคอนโด ควรวางมัดจำเท่าไร

เมื่อผู้ซื้อตกลงจะซื้อบ้านหรือคอนโด ส่วนใหญ่แล้วทางโครงการจะแนะนำให้วางเงินมัดจำ หรือเงินจองประมาณ 1-5% ของราคาขาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโครงการด้วย
เรื่องควรรู้ กำหนดระยะเวลาขอสินเชื่อ ชำระค่างวด

ส่วนใหญ่แล้วในสัญญา จะกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระค่างวด ในส่วนที่เหลือจากเงินจองหรือเงินมัดจำหลังจากทำสัญญา ประมาณ 1-3 เดือน ช่วงเวลานี้คนซื้อบ้านหรือคอนโดมักจะนิยมติดต่อขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อให้ได้เรทดอกเบี้ยที่น่าสนใจกับธนาคารชั้นนำ
รายละเอียดภายในหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายบ้าน

ภายในหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายมีการระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายจำเป็นต้องทำการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


 1. ระบุสถานที่ และวันเดือนปี

  บริเวณด้านมุมบนของหัวสัญญาจะซื้อจะขาย จะต้องมีการระบุสถานี วัน เดือน ปี ที่ทำสัญญาจะซื้อจะขาย ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอย่างชัดเจน

 2. รายละเอียดผู้ซื้อและผู้ขาย

  ภายในสัญญาจะซื้อจะขาย ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านหรือคอนโด ทั้งชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ ขนาดพื้นที่ใช้สอย พื้นที่บ้าน ตำแหน่งของบ้านหรือห้องชุด เลขที่บ้าน เลขที่ห้องชุด เป็นต้น

 3. รายละเอียดเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์

  หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย มีการระบุวันที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ และสถานที่สำนักงานเขตที่ดิน โดยกำหนดระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือน เพื่อให้ผู้ซื้อดำเนินการติดต่อธนาคาร เดินเรื่องยื่นกู้ ดูรายละเอียดสินเชื่อบ้านในอันดับต่อไป

 4. รายละเอียดการส่งมอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  เป็นการระบุว่าผู้ขายจะส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้ซื้อตามกำหนด และผู้ซื้อสามารถตรวจรับห้องชุดหรือบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์ได้ โดยทางโครงการจะต้องแก้ไข ซ่อมแซม ส่วนที่ชำรุดก่อนจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

 5. การโอนสิทธิและคำรับรองของผู้จะขาย

  รายละเอียดสัญญาจะซื้อจะขาย ผู้ขายสามารถกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได้ ทั้งการกำหนดระยะเวลาการโอนสิทธิ ตลอดจนถึงการเสียค่าธรรมเนียมหากมีการโอนสิทธิให้ผู้อื่นก่อนกำหนด ทั้งนี้ในสัญญาจะซื้อจะขายจำเป็นต้องระบุไปด้วยว่าผู้ขายจะต้องไม่นำที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปมีภาระผูกพันใดๆ ขึ้นอีก ตั้งแต่มีการทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย

 6. การผิดสัญญาและระงับสัญญา

  ส่วนของการผิดสัญญาและระงับสัญญา จะถูกแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ

  • กรณีผู้ซื้อผิดสัญญา หากผู้ซื้อผิดสัญญา ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือ หรือไม่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ผู้ขายสามารถยึดเงินจองหรือเงินมัดจำได้
  • กรณีผู้ขายผิดสัญญา ไม่ทำการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้ซื้อ หรือไม่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ผู้ซื้อสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้
 7. ระบุเงื่อนไขและข้อตกลง

  หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย จะมีการระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดอย่างชัดเจน รวมไปถึงกรณีผิดสัญญาและมีการระงับสัญญา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ว่าจะผู้ซื้อหรือผู้ขาย

 8. ลงนามในสัญญา

  เป็นการลงชื่อของผู้ซื้อและผู้ขาย พร้อมพยานฝ่ายละ 1 คน โดยทั้ง 2 ฝ่าย ต้องเก็บสัญญาจะซื้อจะขายไว้คนละ 1 ฉบับ


เอกสารกู้เงินซื้อบ้านที่จำเป็นรับรองขอสินเชื่อบ้านผ่านฉลุย
เอกสารที่ควรรู้ ต้องแนบไปด้วยในสัญญาจะซื้อจะขายบ้าน / คอนโด

สำหรับเอกสารที่ต้องแนบไปในหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายมีดังนี้


 • สำเนาบัตรประชาชน ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • โฉนดที่ดิน
 • ผังโครงการ
 • แบบบ้าน
 • อื่นๆ 
หากผิดสัญญาจะซื้อจะขาย มีผลอย่างไร

กรณีคนซื้อบ้านหรือคอนโดผิดเงื่อนไขในสัญญาจะซื้อจะขาย ไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนใจไม่ซื้อ หรือไม่จ่ายเงินส่วนที่เหลือจากมัดจำตามที่กำหนด ผู้ขายหรือทางโครงการสามารถยึดเงินมัดจำ หรือเงินจองได้ ในทางกลับกันหากโครงการหรือผู้ขายไม่ขายบ้านหรือคอนโดตามกำหนดในสัญญา หรือผิดสัญญาในข้ออื่น ผู้ซื้อสามารถขอเงินจองหรือเงินมัดจำคืนได้ และยังสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอื่นๆ ได้อีกด้วย
หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย และหนังสือสัญญาซื้อขาย ต่างกันอย่างไร

หมดข้อสงสัยหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย และหนังสือสัญญาซื้อขาย มีข้อแตกต่างกันอย่างไร สามารถดูได้จากรายละเอียดภายในตารางด้านล่าง


หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย หนังสือสัญญาซื้อขาย
 • ดำเนินการทำสัญญาก่อนยื่นโอนกรรมสิทธิ์
 • ดำเนินการทำสัญญาหลังยื่นโอนกรรมสิทธิ์
 • ข้อตกลงสามารถดำเนินการเองได้ แม้ด้วยปากเปล่า
 • ข้อตกลงต้องดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเอกสาร และต้องดำเนินการต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น
 • หากมีการละเมิดสัญญา ผู้ขายเป็นฝ่ายผิด ผู้ซื้อต้องได้รับเงินมัดจำคืนทั้งหมด และถ้าผู้ซื้อเป็นฝ่ายผิด ผู้ขายสามารถริบเงินคืน หรือจะฟ้องร้องเพื่อบังคับซื้อขายได้
 • หากมีการละเมิดหรือผิดสัญญา หนังสือสัญญาซื้อขายถือว่าเป็นโมฆะ


ทำความเข้าใจและศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียด ความสำคัญของสัญญาจะซื้อจะขายบ้านหรือคอนโดไปแล้ว หากใครที่กำลังซื้อบ้าน ซื้อคอนโดตอนนี้ คิดว่าน่าจะลดข้อกังวลและความสงสัยไปได้ แถมยังได้ข้อเสนอพิเศษ หวานเลย! ได้โปรนี้ไป มีบ้านง่าย จ่ายเบาๆ ได้ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 2 ปี* ได้ส่วนลดสูงสุด 5 ล้าน* วันนี้ - 30 ก.ย. 67


ที่มา: SCB, ddproperty.com

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

โครงการพร้อมอยู่
เดอะ เบส ดาวน์ทาวน์ ขอนแก่น

เดอะ เบส ดาวน์ทาวน์ ขอนแก่น

โครงการคอนโด ขอนแก่น ใจกลางเมืองขอนแก่น จากแสนสิริ ใกล้ฮักส์มอลล์และเซ็นทรัลฯ คลิก รับข้อเสนอพิเศษ

เริ่มต้นที่ 1.65 ล้านบาท
โครงการใหม่
สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

โครงการบ้าน ทาวน์โฮม ราชพฤกษ์ หน้าสวน 4 ห้องนอน ใกล้ทางด่วนศรีรัช-จตุจักร และวงเวียนพระราม 5

เริ่มต้นที่ 3.49 ล้านบาท
เปิดจองออนไลน์
ดีคอนโด รีฟ ภูเก็ต

ดีคอนโด รีฟ ภูเก็ต

โครงการคอนโด ภูเก็ต ใหม่จากแสนสิริ ใกล้ห้างเซ็นทรัลและมหาวิทยาลัย ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อรับข้อเสนอพิเศษก่อนใคร

เริ่มต้นที่ 1.99 ล้านบาท
เปิดจองออนไลน์
ดีคอนโด เวล ศรีราชา

ดีคอนโด เวล ศรีราชา

โครงการคอนโด ศรีราชา คอนโดต่างจังหวัดติด ม.เกษตร ศรีราชา เพียง 10 นาที จากโรบินสัน ลงทะเบียนรับข้อเสนอพิเศษคลิก

เริ่มต้นที่ 1.49 ล้านบาท
โครงการใหม่
สราญสิริ ราชพฤกษ์ - 346

สราญสิริ ราชพฤกษ์ - 346

โครงการบ้านเดี่ยว ราชพฤกษ์ 346 ติดถนนใหญ่ ราชพฤกษ์ (ตัดใหม่) จากแสนสิริ คลิกรับข้อเสนอพิเศษ

เริ่มต้นที่ 6.99 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ รังสิต - คลอง 3

อณาสิริ รังสิต - คลอง 3

โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด รังสิต สไตล์ญี่ปุ่น ทำเลใหม่ ใกล้ทางด่วน

เริ่มต้นที่ 4.09 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
เศรษฐสิริ วงแหวน - จตุโชติ

เศรษฐสิริ วงแหวน - จตุโชติ

โครงการบ้านเดี่ยว วงแหวน-จตุโชติ ทำเลเดินทางสะดวก ใกล้ทางด่วนจตุโชติ และ ถ.กาญจนาภิเษก

เริ่มต้นที่ 17.99 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “เตรียมตัวก่อนซื้อ”

ซื้อบ้านเอง VS เอเจนต์ แบบไหนเหมาะและคุ้มสุด

ซื้อบ้านใหม่ มีหลากหลายตัวเลือก เพื่อให้โดนใจตัวเองมากที่สุด และหนึ่งในนั้นคือเอเจนต์ จนทำให้หลายคนเริ่มหาคำตอบระหว่างซื้อบ้านเอง กับผ่านเอเจนต์ แบบไหนคุ้มกว่ากัน

5 ขั้นตอนวิธีซื้อคอนโดยังไงให้คุ้มค่า ทั้งราคาและคุณภาพชีวิต

รวมขั้นตอนการซื้อคอนโดต้องดูอะไรบ้าง ให้คุ้มค่าทั้งราคาและคุณภาพชีวิตด้วย 5 วิธีซื้อคอนโดง่ายๆ ที่รับรองได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอน

ซื้อบ้านต้องเตรียมอะไรบ้างกับ 5 สิ่งที่คนอยากได้บ้านต้องรู้

ก่อนซื้อบ้านต้องเตรียมอะไรบ้าง จำเป็นต้องกู้ไหม จะปลดหนี้หรือออมเงินยังไงให้ได้บ้าน แสนสิริได้รวมวิธีเตรียมตัวต่าง ๆ มาให้แล้ว

ซื้อบ้านเอง VS เอเจนต์ แบบไหนเหมาะและคุ้มสุด

ซื้อบ้านใหม่ มีหลากหลายตัวเลือก เพื่อให้โดนใจตัวเองมากที่สุด และหนึ่งในนั้นคือเอเจนต์ จนทำให้หลายคนเริ่มหาคำตอบระหว่างซื้อบ้านเอง กับผ่านเอเจนต์ แบบไหนคุ้มกว่ากัน

5 ขั้นตอนวิธีซื้อคอนโดยังไงให้คุ้มค่า ทั้งราคาและคุณภาพชีวิต

รวมขั้นตอนการซื้อคอนโดต้องดูอะไรบ้าง ให้คุ้มค่าทั้งราคาและคุณภาพชีวิตด้วย 5 วิธีซื้อคอนโดง่ายๆ ที่รับรองได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอน

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >