โดย อารยา ศิริพยัคฆ์
อัปเดต :  05/03/2024
รวมสินเชื่อบ้านอาชีพเฉพาะ ซื้อบ้านง่าย กู้ผ่านไว

"ข่าวดี บอกต่อ!!!
อยากซื้อบ้าน กู้บ้าน ดอกเบี้ยต่ำ
แล้วรู้ตัวว่ากำลังประกอบอาชีพเฉพาะ"


แนะนำให้อัพเดทดอกเบี้ยจาก 5 สินเชื่อกู้บ้าน อาชีพเฉพาะ พร้อมคำกำจัดความของอาชีพเหล่านี้


สินเชื่อกู้บ้าน อาชีพเฉพาะ ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ

ท่ามกลางการเผชิญหน้าดอกเบี้ยบ้านแพง ใครที่รู้ตัวว่าประกอบอาชีพ ทั้ง 8 กลุ่มนี้ ขอแสดงความยินดีคุณกำลังที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยบ้านเรทพิเศษ วงเงินกู้สูง แถมผ่อนนาน

 1. กลุ่มวิชาชีพข้าราชการ
 2. กลุ่มวิชาชีพรัฐวิสาหกิจ
 3. กลุ่มวิชาชีพนักบิน
 4. กลุ่มวิชาชีพวิศวกร
 5. กลุ่มวิชาชีพแพทย์
 6. กลุ่มวิชาชีพอัยการ ตุลาการ และผู้พิพากษา
 7. กลุ่มวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า
 8. กลุ่มวิชาชีพผู้สอบบัญชี โดยได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี


เปรียบเทียบดอกเบี้ยบ้าน กู้ซื้อบ้านธนาคารไหนดี ดอกเบี้ยต่ำ
5 สินเชื่อกู้บ้าน อาชีพเฉพาะ เอื้ออาชีพข้าราชการ แพทย์ ผู้พิพากษา


 1. สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญ โดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เป็นรูปแบบสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ปลูกสร้างอาคาร ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมอาคาร และเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร ห้องชุด หรือที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น


คุณสมบัติ:

เป็นผู้รับบำนาญหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือนที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด ออกหนังสือรับรองสิทธิให้นำบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักประกันเงินกู้


อัตราดอกเบี้ย:

MRR -2.25% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา


วงเงินและระยะเวลากู้:

วงเงินกู้ไม่เกิน 100% ของวงเงินตามสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน พร้อมให้ระยะเวลากู้นานสูงสุด 40 ปี โดยอายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี


ที่มา: ธนาคารอาคารสงเคราะห์


 1. สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2567 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ เพื่อบ้าน คอนโด ปลูกสร้างอาคาร ไถ่ถอน จำนองที่ดิน ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมอาคาร และชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย


คุณสมบัติ:

เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น และลูกจ้างประจำ


อัตราดอกเบี้ย:

กรณีทำประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 3.52%


วงเงินและระยะเวลากู้:

วงเงินเป็นไปตามระเบียบและเงื่อนของธนาคาร ให้ระยะเวลากู้นานสูงสุด 40 ปี โดยอายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี


ที่มา: ธนาคารอาคารสงเคราะห์


 1. สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารออมสิน

รูปแบบสินเชื่อเพื่อการอุปโภค บริโภค ไถ่ถอนจำนองจากธนาคารอื่น และเพื่อไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น


คุณสมบัติ:

ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ยกเว้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้กู้เงินสินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.


อัตราดอกเบี้ย:

อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


วงเงินและระยะเวลากู้:

เป็นรูปแบบสินเชื่อให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท โดยให้กู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด ทั้งนี้ กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน และไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 20 ปี


ที่มา: ธนาคารอาคารออมสิน


 1. สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย

สำหรับซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ ที่อยู่อาศัยมือสอง ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สร้างบ้าน และรีไฟแนนซ์จากธนาคารอื่น


คุณสมบัติ:

ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย


อัตราดอกเบี้ย:

กรณีทำประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.20%


วงเงินและระยะเวลากู้:

ระยะเวลาในการกู้สูงสุด 40 ปี และหากต้องการกู้ร่วม อายุผู้กู้ข้าราชการเมื่อรวมกับระยะเวลาในการกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินอายุเกษียณ


ที่มา: ธนาคารกรุงไทย


 1. สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ธนาคารกรุงเทพ


คุณสมบัติ:

 • ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ โดยจะต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์จากแพทยสภา ทันตแพทยสภา หรือสัตวแพทยสภา หรือ ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน ภายใต้พรบ.การประกอบโรคศิลปะของคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนจีน
 • เภสัชกร ที่มีรายได้ประจำ ทำงานในรพ.หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรุงหรือตรวจสอบคุณภาพยา
 • กลุ่มวิชาชีพผู้พิพากษาและอัยการ
 • กลุ่มวิชาชีพนักบิน (นักบินพาณิชย์)
 • กลุ่มวิชาชีพวิศวกร เป็นวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว) จากสภาวิศวกร และปัจจุบันประกอบวิชาชีพด้านวิศวกร หรือใช้ความรู้ด้านวิศวกรในการประกอบอาชีพ


อัตราดอกเบี้ย:

อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


วงเงินและระยะเวลากู้:

วงเงินกู้นานสูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน พร้อมนานสูงสุด 30 ปี รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี และเฉพาะอัยการและผู้พิพากษา สูงสุด 70 ปี


ที่มา: ธนาคารกรุงเทพ


ที่มา: อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด
ได้ข้อมูลสินเชื่อกู้บ้าน เพื่ออาชีพเฉพาะไปแล้ว ใครที่อยากรู้ว่าซื้อบ้านเท่านี้ กู้บ้านได้เท่าไหร่ สามารถคำนวณเงินกู้ก่อนตัดสินใจได้ และจะซื้อได้ง่าย เร็วขึ้น เมื่อยิ่งได้ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชันคุ้มจากแสนสิริ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

สราญสิริ ศรีวารี

บ้านเดี่ยวพร้อม Double Volume Living โถงเพดานสูงพิเศษ พื้นที่ใหญ่พร้อม Family Area ทุกแบบบ้าน บนทำเลเชื่อมต่อ ถนนลาดกระบัง-บางนา ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ลดสูงสุด 1 ล้าน*

เริ่มต้นที่ 7.59 ล้านบาท

ฮาบิเทีย พราวด์ ประชาอุทิศ 72

โครงการบ้านแฝด พระราม 2 ทำเลดี จากแสนสิริ ใกล้ทางด่วน และพระราม 3 ยูนิตพิเศษราคาเดียว*

เริ่มต้นที่ 6.29 ล้านบาท
โครงการใหม่
สราญสิริ ราชพฤกษ์ - 346

สราญสิริ ราชพฤกษ์ - 346

โครงการบ้านเดี่ยว ราชพฤกษ์ 346 ติดถนนใหญ่ ราชพฤกษ์ (ตัดใหม่) จากแสนสิริ คลิกรับข้อเสนอพิเศษ

เริ่มต้นที่ 6.99 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ รังสิต - คลอง 3

อณาสิริ รังสิต - คลอง 3

โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด รังสิต สไตล์ญี่ปุ่น ทำเลใหม่ ใกล้ทางด่วน

เริ่มต้นที่ 4.09 ล้านบาท
โครงการใหม่
อณาสิริ ศรีนครินทร์ - แพรกษา

อณาสิริ ศรีนครินทร์ - แพรกษา

ทาวน์โฮมใหม่สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ฟังก์ชันครบ ใกล้รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีแพรกษา และทางด่วน

เริ่มต้นที่ 2.89 ล้านบาท
โครงการใหม่
อณาสิริ รามคำแหง

อณาสิริ รามคำแหง

ทาวน์โฮมพร้อมอยู่ สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน เพียง 7 นาที* ถึง MRT สายสีส้ม สถานีราษฎร์พัฒนา

เริ่มต้นที่ 3.29 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
สราญสิริ เวสต์เกต

สราญสิริ เวสต์เกต

โครงการบ้านเดี่ยว เวสเกต-บางใหญ่ จากแสนสิริ สไตล์ Modern Farmhouse ใกล้ MRT คลองบางไผ่ เพียง 5 นาที* รับข้อเสนอพิเศษ คลิก!

เริ่มต้นที่ 7.99 ล้านบาท
โครงการใหม่
อณาสิริ ปิ่นเกล้า - กาญจนาฯ

อณาสิริ ปิ่นเกล้า - กาญจนาฯ

โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ปิ่นเกล้า จากแสนสิริ สไตล์ Modern Barn House ใกล้ทางคู่ขนานบรมราชชนนี รถไฟฟ้า และทางด่วนศรีรัช* รับข้อเสนอพิเศษ คลิก!

เริ่มต้นที่ 5.19 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “สินเชื่อและการเงิน”

5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว

เผย 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน สิ่งที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนปวดหัว พร้อมช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปลอดหนี้บ้านได้เร็วขึ้น

ซื้อบ้านราคา 8-10 ล้าน ต้องผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่ถึงจะพอ

ซื้อบ้านราคา 8-10 ล้านผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่ดีถึงจะไม่ต้องกังวล ปัญหานี้จะหมดไป เมื่อได้ความรู้เรื่องการกู้ซื้อบ้านจากแสนสิริ

รวมมาตรการกระตุ้นซื้อบ้าน อสังหา 2567 ลดค่าโอน ดอกเบี้ยถูก

พบมาตรการกระตุ้นซื้อบ้าน อสังหา 2567โอกาสทองของคนซื้อบ้าน ลดค่าโอน ปรับดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงเอื้อผ่อนบ้านแบบสบายๆ ถูกใจคนซื้อบ้าน

5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว

เผย 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน สิ่งที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนปวดหัว พร้อมช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปลอดหนี้บ้านได้เร็วขึ้น

ซื้อบ้านราคา 8-10 ล้าน ต้องผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่ถึงจะพอ

ซื้อบ้านราคา 8-10 ล้านผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่ดีถึงจะไม่ต้องกังวล ปัญหานี้จะหมดไป เมื่อได้ความรู้เรื่องการกู้ซื้อบ้านจากแสนสิริ

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >