เปิด 3 โครงการรวมหนี้ หนี้เบา ลดภาระค่าใช้จ่ายคนผ่อนบ้าน | แสนสิริ

วินาทีนี้เชื่อว่าหลายคนต่างประสบปัญหาภาวะหนี้สินรุมเร้า อยากจะเดินหน้าสร้างอนาคต ทำธุรกิจหรือซื้อบ้าน ก็ประสบปัญหากู้ไม่ผ่าน แต่รู้หรือไม่ว่า สามารถสานฝันให้เป็นจริงได้เพียงรวมหนี้เป็นก้อนเดียว ให้คุณเป็นหนี้อยู่ที่เดียว โดยการนำทรัพย์สินเป็นหลักประกัน แล้วนำเงินที่ได้ไปปิดหนี้ ช่วยให้สภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น และไม่ทำให้เสียประวัติทางการเงิน พร้อมเพิ่มระยะเวลาในการชำระหนี้หรือผ่อนบ้าน


ข้อดีของการรวมหนี้


3 ข้อดีของการรวมหนี้ เข้าโครงการรวมหนี้จากธนาคาร


รวม 3 โครงการรวมหนี้ 2566 จากธนาคาร


1. โครงการรีไฟแนนซ์ และการรวมหนี้ตามมาตรการ “บ้านดี หนี้เบา”: ธนาคารออมสิน


ระยะเวลา: วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

จุดเด่นของรูปแบบสินเชื่อนี้เหมาะกับคนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์โควิด หรือเป็นผู้กู้ที่มีประวัติชำระหนี้ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและค่างวด ด้วยอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อยที่ลดลงเมื่อนำมารวมหนี้ พร้อมเพิ่มสภาพคล่องด้วยระยะเวลาผ่อนบ้านหรือผ่อนชำระหนี้ได้นานขึ้น


อัพเดทอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2566


รายละเอียดสินเชื่อ

เป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินกู้สูงสุด (LTV) ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน โดยยอดหนี้ของสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น เมื่อนำมารวมกับยอดหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ต้องไม่เกินมูลค่าของราคาหลักประกัน พร้อมระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 40 ปี


รูปแบบการรวมหนี้

 • หนี้รายย่อยประอื่น รวมหนี้กับสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน

  หนี้รายย่อยอื่นๆ + หนี้บ้านธนาคารออมสิน = หนี้บ้าน และหนี้รายย่อย ธนาคารออมสิน
 • วิธีรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้านมาจากสถาบันการเงินอื่น และรวมหนี้สินเชื่อรายย่อยกับธนาคารออมสิน

  หนี้บ้านธนาคารอื่น + หนี้รายย่อยอื่นๆ ธนาคารออมสิน = หนี้บ้าน และหนี้รายย่อย ธนาคารออมสิน
 • วิธีรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้านมาจากสถาบันการเงินอื่น และรวมหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นจากสถาบันการเงิน

  หนี้บ้านธนาคารอื่น + หนี้รายย่อยอื่นๆ = หนี้บ้าน และหนี้รายย่อย ธนาคารออมสิน


อัตราดอกเบี้ย

 1. สำหรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านจะไม่เพิ่มจากเดิม ยกเว้นกรณีรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้าน จะเป็นไปตามธนาคารกำหนด
 1. สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นที่นำมารวมหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยบวก 2% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. กรณีผู้กู้ต้องการรวมหนี้สินเชื่อรายย่อยดังกล่าว ผู้กู้ต้องชำระดอกเบี้ยค้างชำระ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับในการให้บริการ (ถ้ามี) ให้เสร็จสิ้นก่อนจ่ายเงินกู้
 1. สินเชื่อรายย่อยกับสถาบันการเงินอื่น ธนาคารจะทำการรวมหนี้ด้วยวิธีการรวมยอดเงินต้น และดอกเบี้ยทั้งหมด
 1. การชำระหนี้แต่ละบัญชีต้องชำระหนี้ปิดบัญชีเท่านั้น ยกเว้น สินเชื่อที่มีลักษณะเป็นเงินหมุนเวียน เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด เป็นต้น
 1. ภาระหนี้ส่วนต่างที่ไม่ได้นำมารวมหนี้กับการขอสินเชื่อในครั้งนี้ อาทิ ดอกเบี้ยค้างชำระ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับในการให้บริการ (ถ้ามี) ผู้กู้จะต้องชำระยอดค้างชำระทั้งหมด พร้อมทั้งนำหลักฐาน มาแสดงในวันที่ทำสัญญา
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาหลักประกัน ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการจดจำนอง และอื่นๆ
 1. กรณีผู้เข้าร่วมโครงการผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารสามารถเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ค่าบริการ เบี้ยปรับ ที่เกิดจากการผิดนัดได้
 1. อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2566
2. มาตรการรวมหนี้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย: ธนาคารทหารไทย


ระยะเวลา: วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566

เป็นมาตรการรวมหนี้ของผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระในการชำระหนี้ของลูกค้า และไม่มีผลต่อประวัติข้อมูลเครดิต โดยผู้กู้ที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการนี้ ต้องมีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักปรักันอยู่แล้ว


จุดเด่นของมาตรการรวมหนี้ ธนาคารทหารไทย

 1. ลดภาระยอดผ่อนชำระ
 1. สามารถผ่อนชำระได้นานขึ้น
 1. ลดดอกเบี้ยที่ต้องชำระต่อเดือน
 1. ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต


รายละเอียดสินเชื่อ

 1. ผู้กู้ต้องมีการจำนองหลักประกันของหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเดิม เป็นประกันหนี้ของผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยยื่นอื่นที่นำมารวมหนี้
 1. มีค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจำนองและค่าอากรแสตมป์
 1. ไม่สามารถใช้วงเงินของผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นที่นำมารวมหนี้ได้ (กรณีโอนยอดหนี้ทั้งหมด)
 1. กรณีสินเชื่อที่อยู่อาศัยใช้ในการรวมหนี้เป็นกู้ร่วม สินเชื่อใหม่จากการรวมหนี้ต้องเป็นการกู้ร่วม เหมือนกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม
 1. ยอดหนี้ของผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น เมื่อนำมารวมกับยอดหนี้สินเชื่อเพื่ออยู่อาศัยเดิม จะต้องไม่เกินมูลค่าของราคาหลักประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย


อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามธนาคารกำหนด


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ผู้กู้สินเชื่อนี้ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19
 1. ผลิตภัณฑ์ที่เข้าเงื่อนไขของมาตรการรวมหนี้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ต้องไม่เป็น NPL หรือไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย เกิน 90 วัน
 1. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยที่สามารถนำมารวมหนี้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ได้แก่ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคล
 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ ภายใน 30 มิ.ย 2566 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากธนาคาร


ผ่อนชำระหนี้ปกติ VS พักชำระหนี้วิธีไหนฟรีแลนซ์สบายตัวสุด
3. มาตรการช่วยเหลือ รวมหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อประเภทอื่นๆ: ธนาคารกรุงไทย


ระยะเวลา: วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

มาตรการรวมหนี้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระให้กับลูกหนี้ รวมถึงคนที่กำลังคิดจะซื้อบ้าน กู้ไม่ผ่าน หรือกำลังผ่อนบ้านอยู่ โดยเป็นการรวมหนี้ในธนาคารเดียวกัน ต่างธนาคารมาไว้ในธนาคารเดียวกัน หรือการรวมหนี้บ้าน หนี้บัตรเครดิต มาไว้ในก้อนเดียว


รายละเอียดสินเชื่อ

มาตรการรวมหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อประเภทอื่นๆ ของธนาคารกรุงไทย รวมถึงการรวมหนี้ระหว่างสถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้


รวมหนี้ภายในธนาคารกรุงไทย การรวมหนี้ระหว่างสถาบันการเงิน

และผู้ประกอบธุรกิจ
รวมหนี้สินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น มารวมหนี้ไว้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับธนาคารกรุงไทย รวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบุคคล จากสถาบันการเงินอื่น มารวมไว้ที่ธนาคารกรุงไทย
 • ปรับลดงวดผ่อนชำระ
 • เพื่มระยะเวลากู้
 • สำหรับสินเชื่อประเภทหมุนเวียน เปลี่ยนเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลา
 • วงเงินกู้ รวมหนี้ภายในสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
 • ให้สินเชื่อ Home for Cash สำหรับปิดหนี้สินเชื่อบุคคล, บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด
 • นำสินเชื่อข้างต้นจากสถาบันการเงินอื่น มาผูกหลักประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่มีอยู่กับธนาคารกรุงไทย
 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • ให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับรีไฟแนนซ์ และสินเชื่อ Home for Cash
 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมมาตรการ


รวมหนี้ภายในธนาคารกรุงไทย การรวมหนี้ระหว่างสถาบันการเงิน

และผู้ประกอบธุรกิจ
รวมหนี้สินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น มารวมหนี้ไว้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับธนาคารกรุงไทย รวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบุคคล จากสถาบันการเงินอื่น มารวมไว้ที่ธนาคารกรุงไทย
 • สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ
 • สินเชื่อส่วนบุคคล ได้ทั้งกรณี PL และ NPL
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบุคคล ต้องไม่เป็นบัญชีที่มีคำสั่งศาลพิพากษา
 • สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด
 • สำหรับผู้กู้ที่มีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย กับธนาคารกรุงไทย และมีบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ไม่มีหลักประกันกับสถาบันการเงินอื่น และไม่มีประวัติค้างชำระ


อัตราดอกเบี้ย

ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

 1. เมื่อรวมหนี้ภายในธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หลังช่วง teaser rate +2.00% ต่อปี
 1. เมื่อรวมหนี้สินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น มารวมหนี้ไว้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับธนาคารกรุงไทย มีอัตราดอกเบี้ยให้เลือก 2 รูปแบบคือ

  - ปีที่ 1-3 = 5.00% ต่อปี หลังจากนั้น MRR

  - ปีที่ 1-3 = MRR -1.35% ต่อปี หลังจากนั้น MRR


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

จัดทำนิติกรรมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
พลาดไม่ได้ บ้านลดสูงสุด 5 ล้าน* คอนโดคืนสูงสุด 1.5 ล้าน* ทาวน์โฮมดอกเบี้ยต่ำ 0%* ที่ทุกโครงการแสนสิริ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2566 วันไหนดี แสนสิริมีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2566 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

โครงการพร้อมอยู่
เดอะ มูฟ ราม 22

เดอะ มูฟ ราม 22

เพียง 500 ม. จาก MRT รามฯ 12 แต่งครบ ซื้อวันนี้รับสิทธิพิเศษ Exclusive Promotion

เริ่มต้นที่ 1.99 ล้านบาท
โครงการใหม่
สิริ เพลส ประชาอุทิศ 75

สิริ เพลส ประชาอุทิศ 75

ทาวน์โฮมใหม่ สไตล์ลอฟต์ 4 ห้องนอน ใกล้พระราม 3 เพียง 15 นาที ถึงสาทร - CBD* ลงทะเบียนรับข้อเสนอราคาพิเศษรอบ Presale

เริ่มต้นที่ 2.99 ล้านบาท
โครงการใหม่
สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

ทาวน์โฮมหน้าสวน 4 ห้องนอน ใกล้ทางด่วนศรีรัช-จตุจักร และวงเวียนพระราม 510 นาทีถึงเซนทรัลใหม่ Westville ราชพฤกษ์*

เริ่มต้นที่ 3.69 ล้านบาท
โครงการใหม่
สิริ เพลส ลาดพร้าว 101

สิริ เพลส ลาดพร้าว 101

ครั้งแรกกับ สิริ เพลส บนทำเลใจกลางเมือง ทาวน์โฮมใหม่สไตล์นิวยอร์ก ลงทะเบียนรอบ VIP พร้อมรับข้อเสนอพิเศษก่อนใคร

เริ่มต้นที่ 4.5 ล้านบาท

อณาสิริ พระราม 2 - วงแหวน

บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด สไตล์เมดิเตอร์เรเนียนใกล้ทางด่วนใหม่ ติดถนนพระราม 2คลิกเพื่อรับข้อเสนอพิเศษพิเศษก่อนใคร

เริ่มต้นที่ 5 ล้านบาท
โครงการใหม่
ดีคอนโด ไฮป์ รังสิต

ดีคอนโด ไฮป์ รังสิต

คอนโดทำเลดี จากแสนสิริ ใกล้ม.กรุงเทพ ในสังคมคุณภาพ คลิกรับข้อเสนอพิเศษ

เริ่มต้นที่ 1.39 ล้านบาท
โครงการใหม่
ดีคอนโด เวล ศรีราชา

ดีคอนโด เวล ศรีราชา

คอนโดใหม่ติด ม.เกษตร ศรีราชา เพียง 10 นาที จากโรบินสัน ลงทะเบียนรับข้อเสนอพิเศษคลิก

เริ่มต้นที่ 1.39 ล้านบาท
โครงการใหม่
อณาสิริ รังสิต - คลอง 3

อณาสิริ รังสิต - คลอง 3

ฤดูแห่งความสุขมีได้ทุกวัน กับ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด สไตล์ญี่ปุ่น ทำเลใหม่ ใกล้ทางด่วน

เริ่มต้นที่ 4.29 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “สินเชื่อและการเงิน”

5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว

เผย 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน สิ่งที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนปวดหัว พร้อมช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปลอดหนี้บ้านได้เร็วขึ้น

อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด เดือนกันยายน ปี 2566

อัพเดทอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารชั้นนำ พร้อมสาระความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยบ้าน และเครื่องมือคำนวณเงินกู้เบื้องต้น

อัพเดทอัตราดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้าน-คอนโด เดือนกันยายน ปี 2566

อัพเดทดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ พร้อมเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารชั้นนำ และเครื่องมือคำนวณเงินกู้เบื้องต้น

5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว

เผย 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน สิ่งที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนปวดหัว พร้อมช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปลอดหนี้บ้านได้เร็วขึ้น

อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด เดือนกันยายน ปี 2566

อัพเดทอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารชั้นนำ พร้อมสาระความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยบ้าน และเครื่องมือคำนวณเงินกู้เบื้องต้น

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

พลาดไม่ได้ บ้านลดสูงสุด 5 ล้าน* คอนโดคืนสูงสุด 1.5 ล้าน* ทาวน์โฮมดอกเบี้ยต่ำ 0%* ที่ทุกโครงการแสนสิริ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2566 วันไหนดี แสนสิริมีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2566 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >