อัตราดอกเบี้ย MLR MRR MOR คืออะไร? คิดจะกู้บ้านต้องรู้

เรื่องกู้บ้านกับ ดอกเบี้ยบ้าน ดูจะเป็นของคู่กันที่แยกจากกันไม่ได้ แต่เราก็มักมีปัญหากับคำศัพท์ยากๆ ที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกู้ ทั้ง Fixed Rate, Floating Rate และคำถามสุดคลาสสิกเลยก็คือ เจ้า MLR MRR MOR คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกันแน่ เหตุนี้จึงทำให้หลายคนต้องศึกษาพร้อมทำความเข้าใจ ทั้งรูปแบบสินเชื่อ รวมไปถึงคำศัพท์ต่างๆ ที่พบเจอเมื่อได้ทำการศึกษาอัตราดอกเบี้ยบ้าน โดยในแต่ละคำจะมีความหมายแตกต่างกันไปตามประโยชน์ของผู้กู้ดังนี้


1. MLR (Minimum Loan Rate) คืออะไร

MLR (Minimum Loan Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนดเรียกเก็บลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ในที่นี้หมายถึง มีประวัติการเงินดี หลักทรัพย์ค้ำประกันเพียงพอ โดยมักจะใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่กำหนดระยะเวลาแน่นอน อย่างสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

ตัวอย่าง: ธนาคาร A ออกสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจในวงเงินกู้ 3,000,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย MLR -3.96% ต่อปี โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดทั้ง 3 ปี แสดงว่าอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายจะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี้ย MLR


2. MRR (Minimum Retail Rate) คืออะไร

MRR (Minimum Retail Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี ไม่มีประวัติเสียทางด้านการเงิน อาทิ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น

ตัวอย่าง: ธนาคาร B ออกสินเชื่อที่อยู่อาศัยในวงเงินกู้ 3,000,000 บาท ด้วย ด้วยอัตราดอกเบี้ยบ้านแบบคงที่ MRR -3.125% ตั้งแต่ปีที่ 1-3 หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในเรท MRR -1.50% แสดงว่าอัตราดอกเบี้ยบ้านที่ต้องจ่ายจะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี้ย MRR

สามารถดูอัตราดอกเบี้ย MRR ล่าสุดของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยได้ ที่นี่


3. MOR (Minimum Overdraft Rate) คืออะไร

MOR (Minimum Overdraft Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเบิกเงินเกิน OD จึงทำให้ธนาคารจึงต้องเข้มงวดในการพิจารณาผู้กู้ ทั้งคุณสมบัติของผู้กู้ ประวัติทางการเงิน และหลักทรัพย์ประกัน เป็นต้น

ตัวอย่าง: ตัวอย่าง ธนาคาร C ออกสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการจัดสรรที่ดินพร้อมอาคาร โดยอัตราดอกเบี้ยบ้านเป็นรูปแบบวงเงินเกินบัญชี (OD) หรือ MOR ซึ่งจะอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ (Fixed Rate) และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลอยตัว (Float) คืออะไร

ทำความรู้จักประเภทของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนดให้คงที่ ในระยะเวลาสั้นๆ เริ่มต้นตั้งแต่ 1-3 ปี โดยขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อและธนาคารกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนดตามประกาศ ณ เวลานั้น ซึ่งสามารถขึ้น-ลง ได้ตามสถานการณ์เศรษฐกิจ ตลาดเงิน และต้นทุนทางการเงินของธนาคารนั้นๆ


วิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้ ถูกแบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ

1. ดอกเบี้ยเงินกู้แบบเงินต้นคงที่ (Flat Rate)

คือ การคำนวณดอกเบี้ยจากเงินต้นทั้งก้อนตั้งแต่เริ่มทำสัญญา และนำไปหารจำนวนงวดทั้งหมดที่ต้องผ่อนชำระ จะได้ดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ต้องจ่ายแต่ละงวด และแม้ว่าผู้กู้จะผ่อนชำระเงินต้นลดลงแล้ว แต่ดอกเบี้ยจะไม่ลดลงตาม อัตราดอกเบี้ยรูปแบบนี้จะนิยมกับรูปแบบสินเชื่อรถ

ตัวอย่าง: นายแสนซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในราคา 1.4 ล้านบาท โดยได้ยื่นกู้กับธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งคิดดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี กำหนดระยะเวลาผ่อน 4 ปี ดังนั้นดอกเบี้ยที่นายแสนต้องชำระทั้งหมดตลอดระยะเวลา 4 ปีคือ


เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x ระยะเวลา
1,400,000 x 3% x 4
= ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด 168,000 บาท


2. ดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

คือการคำนวณดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือที่แท้จริง โดยจะเกิดขึ้นเมื่อผู้กู้ชำระเงินกู้แต่ละงวดแล้วถูกนำมาลดยอดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งทำให้ดอกเบี้ยที่ถูกนำมาคำนวณในงวดถัดไปลดลง ดังนั้นหากผู้กู้ต้องการให้หนี้สินหมดไว สามารถทำได้ด้วยวิธีโปะเงินก้อน อัตราดอกเบี้ยรูปแบบนี้จะนิยมกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ตัวอย่าง: นายสิริ ผ่อนบ้านกับธนาคารแห่งหนึ่ง โดยมีเงินต้นอยู่ที่ 2 ล้านบาท ดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี จำนวนงวด 36 งวด หรือ 3 ปี ค่างวดต่อเดือนอยู่ที่ 7,900 บาท ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยที่ลดต้นลดดอกคือ


เงินต้น x ดอกเบี้ยต่อปี x 30 วัน / 365
2,000,000 x 2.5% x 30
= ดอกเบี้ยต่องวด 4,109 บาท


ค่างวดต่อเดือน - ดอกเบี้ยต่องวด
7,900 - 4,109
= เงินต้นที่ต้องจ่ายในงวดนั้น 3,791 บาท


เงินต้นทั้งหมด - เงินต้นที่ต้องจ่ายในงวดนั้น
2,000,000 - 3,791
= เงินต้นคงเหลือ 1,996,209 บาท


อ่านรายละเอียดการเตรียมเอกสารยื่นกู้ได้ ที่นี่

ในฐานะที่เป็นผู้กู้นอกจากจะต้องเข้าใจคำศัพท์และประเภทของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว ยังต้องคำนึงถึงมาตราการคุมเข้มสินเชื่อบ้านจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2562


มาตราการคุ้มเข้มสินเชื่อ สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 3

ที่อยู่อาศัยราคา
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

Low Rise*

ธนาคารให้กู้ได้ไม่เกิน
95%

ของวงเงินกู้

High Rise*

ธนาคารให้กู้ได้ไม่เกิน
90%

ของวงเงินกู้

เคยทำสัญญาที่ 1 แล้ว
ไม่เกิน 3 ปี

ธนาคารให้กู้ได้ไม่เกิน
80%

ของวงเงินกู้

เคยทำสัญญาที่ 1 แล้ว
เกิน 3 ปี

ธนาคารให้กู้ได้ไม่เกิน
90%

ของวงเงินกู้

ธนาคารให้กู้ได้ไม่เกิน

70%

ของวงเงินกู้

ที่อยู่อาศัยราคา
10 ล้านบานขึ้นไป

ไม่เกิน 80%


*Low Rise = บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียมไม่เกิน 8 ชั้น

**High Rise = คอนโดมิเนียมเกิน 8 ชั้น

ที่มา: ศคง (ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย), SET

"ได้กับได้" วาเลนไทน์นี้ รับโปรดีได้ใจ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2566 อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2566 วันไหนดี แสนสิริมีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ส่องคอนโดติดรถไฟฟ้า BTS MRT ARL และคาเฟ่ชื่อดังใกล้เคียง อ่านเพิ่มเติม >


 1. 5 เคล็ดลับ ตกแต่งบ้านสไตล์มินิมอลให้สวยและใช้งานได้จริง อ่านเพิ่มเติม >


 1. รีวิว บ้านเดี่ยวโครงการใหม่ สไตล์รีสอร์ท บุราสิริ กรุงเทพกรีฑา อ่านเพิ่มเติม >


 1. เอกสารกู้เงินซื้อบ้านที่จำเป็น รับรองขอสินเชื่อบ้านผ่านฉลุย อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

โครงการพร้อมอยู่
สิริ เพลส จรัญ-ปิ่นเกล้า

สิริ เพลส จรัญ-ปิ่นเกล้า

ทาวน์โฮม 2 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ พร้อมห้องอเนกประสงค์ชั้นล่าง บนทำเลศักยภาพ เชื่อมต่อเมืองภายใน 5 นาที

เริ่มต้นที่ 3.79 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ มะลิวัลย์

อณาสิริ มะลิวัลย์

โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ขอนแก่น หลายสไตล์ จากแสนสิริ ฟังก์ชั่นดี ทำเลติดถนนใหญ่ ใกล้สนามบินขอนแก่น พร้อมแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายรอบโครงการ ฟรี! ทุกค่าใช้จ่าย*

เริ่มต้นที่ 4.39 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ บางใหญ่

อณาสิริ บางใหญ่

โครงการบ้านใหม่ โซนใกล้สวน ทำเลศักยภาพ เดินทางสะดวก เพียง 10 นาทีถึงห้างเซ็นทรัล เวสต์เกตและอิเกีย ฟรี! ค่าใช้จ่ายวันโอน*

เริ่มต้นที่ 4.49 ล้านบาท

เศรษฐสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี

โครงการใหม่ ทรรศนะที่เป็นหนึ่ง ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ครั้งแรกของเศรษฐสิริ บนวิวสนามกอล์ฟ

เริ่มต้นที่ 12 ล้านบาท
โครงการใหม่
สราญสิริ บางนา

สราญสิริ บางนา

สราญสิริ บางนา บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ สไตล์ URBAN FARMHOUSE ใกล้ทางด่วน และเมกาบางนา จองวันนี้ เพื่อรับข้อเสนอพิเศษก่อนใคร!

เริ่มต้นที่ 6 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “สินเชื่อและการเงิน”

อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2566

อัพเดทอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารชั้นนำ พร้อมสาระความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยบ้าน และเครื่องมือคำนวณเงินกู้เบื้องต้น

ดอกเบี้ยนโยบาย 1.00% แล้วคนซื้อบ้านได้ประโยชน์อะไร

ดอกเบี้ยนโยบายขึ้น 1.00% จากสถานการณ์เงินเฟ้อ ประชาชนรับผลกระทบอะไรแล้วคนซื้อบ้านจะได้ประโยชน์อะไรจากมาตราการนี้ วันนี้มีคำตอบ

อัพเดทอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2566

อัพเดทดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ พร้อมเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารชั้นนำ และเครื่องมือคำนวณเงินกู้เบื้องต้น

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

"ได้กับได้" วาเลนไทน์นี้ รับโปรดีได้ใจ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2566 อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2566 วันไหนดี แสนสิริมีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ส่องคอนโดติดรถไฟฟ้า BTS MRT ARL และคาเฟ่ชื่อดังใกล้เคียง อ่านเพิ่มเติม >


 1. 5 เคล็ดลับ ตกแต่งบ้านสไตล์มินิมอลให้สวยและใช้งานได้จริง อ่านเพิ่มเติม >


 1. รีวิว บ้านเดี่ยวโครงการใหม่ สไตล์รีสอร์ท บุราสิริ กรุงเทพกรีฑา อ่านเพิ่มเติม >


 1. เอกสารกู้เงินซื้อบ้านที่จำเป็น รับรองขอสินเชื่อบ้านผ่านฉลุย อ่านเพิ่มเติม >