โดย อารยา ศิริพยัคฆ์
อัปเดต :  29/02/2024
อายุ 60 ผ่อนบ้านได้ไหม อายุ 65 ซื้อบ้านได้ไหม? ได้แน่นอน! อัพเดทสินเชื่อบ้านของคนวัยเกษียณ ตอบโจทย์ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ณ เวลานี้ เชื่อว่าบรรดาพ่อแม่ ผู้ใหญ่ หรือกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่อยากยื่นกู้สินเชื่อบ้าน ต่างตั้งคำถามว่าตนเองสามารถยื่นกู้ซื้อบ้าน ซื้อคอนโด ได้หรือไม่ ซึ่งแท้จริงแล้ว ยังคงมีสินเชื่อบ้านสำหรับคนวัยเกษียณ ที่เอื้อต่อการมีบ้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน หรือไถ่ถอนจำนอง ของผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


 1. สินเชื่อบ้านของคนวัยเกษียณ ธนาคารยูโอบี
 2. สินเชื่อข้าราชการบำนาญ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 3. สินเชื่อสวัสดิการ ธนาคารออมสิน
 1. สินเชื่อบ้านยูโอบี (UOB Home Loan)

เป็นสินเชื่อที่ธนาคารให้กู้ยืม หรือกู้เงินจากธนาคาร เพื่อนำไปซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง คอนโด หรือปลูกสร้างบ้าน เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดยเอื้อต่อการมีบ้านของมนุษย์เงินเดือน พ่อค้า แม่ค้า ข้าราชการ กลุ่มคนอาชีพอิสระ รวมทั้งผู้สูงอายุ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อบ้าน

 • สัญชาติไทย
 • รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท
 • อายุไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
 • อายุไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ


อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4.25% (ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA)


วงเงินกู้

100% ของราคาประเมิน 


เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

แบ่งออกเป็น


เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)


เอกสารด้านหลักทรัพย์

 • โฉนดที่ดินทุกหน้า
 • สัญญาจะซื้อจะขาย
 • หลักฐานการผ่อนดาวน์


เอกสารด้านการเงิน 

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด และหนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ)
 • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีประกอบอาชีพอิสระ / ธุรกิจส่วนตัว ใช้ทะเบียนการค้า หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ


อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2566
 1. สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รูปแบบสินเชื่อนี้ เอื้ออำนวยแก่ผู้สูงอายุ ที่เป็นข้าราชการบำนาญ โดยสามารถนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักประกัน ในขอยื่นกู้สินเชื่อนี้ เพื่อนำไปซื้อบ้าน ปลูกสร้าง ต่อเติม ไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือซื้ออุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ในการอยู่อาศัย 


คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อบ้าน

เป็นผู้รับบำนาญหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือนที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด ออกหนังสือรับรองสิทธิให้นำบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักประกันเงินกู้ ทั้งนี้ให้ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 40 ปี โดยอายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี 


อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

 • กรณีลูกค้าสวัสดิการ และซื้ออุปกรณ์ฯ = 4.40%


วงเงินกู้

ไม่เกิน 100% ของวงเงินตามสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือน ตามหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน และวงเงินประกันการกู้เงินในระบบบำเหน็จค้ำประกันของกรมบัญชีกลาง แล้วแต่ว่าจำนวนใดต่ำกว่า


เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

แบ่งออกเป็น


เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประชาชน / บัตรข้าราชการบำนาญ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • ทะเบียนสมรส / ใบหย่า (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)


เอกสารด้านหลักทรัพย์

 • หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ฉบับจริง)
 • สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญามัดจำ กรณีซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ซื้อห้องชุด ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร


เอกสารด้านการเงิน 

 • สมุดบัญชีเงินฝากแสดงรายรับเงินบำนาญรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)


Reverse Mortgage คืออะไรทำความรู้จักสินเชื่อบ้านผู้สูงอายุ
 1. สินเชื่อสวัสดิการ ธนาคารออมสิน

เป็นสินเชื่อบ้าน ที่สานฝันให้คนมีบ้าน โดยเฉพาะข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยมีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่ สร้างบ้าน ซ่อมแซม และไถ่ถอนจำนองที่ดิน ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด


คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อบ้าน

 • เป็นข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็ดตกทอด ที่ออกให้โดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด หรือ เป็นลูกจ้างประจำ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็ดตกทอดของผู้รับบำเหน็ดรายเดือนที่ออกให้โดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร


อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี (MRR -2.245% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา)


วงเงินกู้

วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด


เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

แบ่งออกเป็น


เอกสารส่วนบุคคล ทั้งผู้กู้หลัก และผู้กู้ร่วม โดยแบ่งออกเป็น

พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือกรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

ธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
 • บัญชีรับ – จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด


เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า หรือสำเนา น.ส.3 ก. ทุกหน้า หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือ อ.ช.2 ทุกหน้า
 • สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือสำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างบ้านหรือสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ท.ด.13 หรือสำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุด อ.ช.23
สรุปว่าอายุ 60 ผ่อนบ้านได้ไหม” “อายุ 65 ซื้อบ้านได้หรือเปล่า” ถึงตรงนี้ คงกระจ่างแล้วว่า หากผู้สูงอายุอยากกู้ซื้อบ้าน อายุก็ไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป ด้วย 3 สินเชื่อบ้านของกลุ่มคนวัยเกษียณที่กล่าวไปข้างต้น


และสำหรับผู้สูงอายุท่านไหนที่กำลังมองหาบ้าน ทาวน์โฮม คอนโด ในราคาเอื้อมถึง สะดวกสบายทุกสัดส่วน แนะนำให้ศึกษาข้อมูลโครงการต่างๆ จากแสนสิริ  ไม่ว่าจะเป็น รีวิวโครงการ ที่จะทำให้เข้าถึงบ้านได้ทุกซอกทุกมุม ไปพร้อมกับได้รับข้อเสนอพิเศษ โปรโมชันมากมาย  อีกทั้งยังได้บริการที่ปรึกษาทุกเรื่องการซื้อบ้าน Home Financial Planner ที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

บุราสิริ สันผีเสื้อ เชียงใหม่

โครงการบ้านเดี่ยว เชียงใหม่ วิวทิวเขา สไตล์โมเดิร์นล้านนาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพียง 15 นาทีเข้าถึงใจกลางคูเมืองเชียงใหม่

เริ่มต้นที่ 5.99 ล้านบาท

สิริ เพลส เพชรเกษม - สาย 4

โครงการบ้าน ทาวน์โฮม เพชรเกษม พร้อมอยู่ ใกล้ MRT หลักสอง* เชื่อมต่อเพชรเกษม-บางแค-ภาษีเจริญ ส่วนกลางใหญ่ 1.2 ไร่ ยูนิตพิเศษราคาเดียว*

เริ่มต้นที่ 2.29 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
บุราสิริ กรุงเทพกรีฑา

บุราสิริ กรุงเทพกรีฑา

โครงการบ้านเดี่ยว กรุงเทพกรีฑา บรรยากาศรีสอร์ท ครั้งแรกบนทำเลกรุงเทพกรีฑา ใกล้พระราม 9 ทำเลคุณภาพเพื่อการใช้ชีวิต

เริ่มต้นที่ 17.99 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
เศรษฐสิริ ดอนเมือง

เศรษฐสิริ ดอนเมือง

โครงการบ้านเดี่ยว ดอนเมือง ทำเลดี จากแสนสิริ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง และสนามบินดอนเมือง คลิกรับข้อเสนอพิเศษ

เริ่มต้นที่ 15 ล้านบาท

อณาสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี 2

โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ปทุมธานี สไตล์ญี่ปุ่น ใกล้พื้นที่สีเขียวสนามกอล์ฟขนาดใหญ่ เชื่อมต่อเมืองง่าย ใกล้ทางด่วน 2 เส้น

เริ่มต้นที่ 4.19 ล้านบาท

สราญสิริ ราชพฤกษ์ - 345

โครงการบ้านเดี่ยว ราชพฤกษ์ 345 จากแสนสิริ ใกล้ห้าง ทางด่วน ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อรับข้อเสนอพิเศษก่อนใคร

เริ่มต้นที่ 7.99 ล้านบาท

อณาสิริ ศรีนครินทร์ - แพรกษา

บ้านใหม่สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ฟังก์ชันครบ ใกล้รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีแพรกษา และทางด่วน

เริ่มต้นที่ 2.89 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ รังสิต - คลอง 3

อณาสิริ รังสิต - คลอง 3

โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด รังสิต สไตล์ญี่ปุ่น ทำเลใหม่ ใกล้ทางด่วน

เริ่มต้นที่ 4.09 ล้านบาท
โครงการใหม่
อณาสิริ เวสต์เกต

อณาสิริ เวสต์เกต

โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด เวสต์เกต-บางใหญ่ สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ใกล้ MRT คลองบางไผ่ เพียง 5 นาที* รับข้อเสนอพิเศษ คลิก!

เริ่มต้นที่ 5.59 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “สินเชื่อและการเงิน”

5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว

เผย 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน สิ่งที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนปวดหัว พร้อมช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปลอดหนี้บ้านได้เร็วขึ้น

ซื้อบ้านราคา 8-10 ล้าน ต้องผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่ถึงจะพอ

ซื้อบ้านราคา 8-10 ล้านผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่ดีถึงจะไม่ต้องกังวล ปัญหานี้จะหมดไป เมื่อได้ความรู้เรื่องการกู้ซื้อบ้านจากแสนสิริ

รวมมาตรการกระตุ้นซื้อบ้าน อสังหา 2567 ลดค่าโอน ดอกเบี้ยถูก

พบมาตรการกระตุ้นซื้อบ้าน อสังหา 2567โอกาสทองของคนซื้อบ้าน ลดค่าโอน ปรับดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงเอื้อผ่อนบ้านแบบสบายๆ ถูกใจคนซื้อบ้าน

5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว

เผย 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน สิ่งที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนปวดหัว พร้อมช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปลอดหนี้บ้านได้เร็วขึ้น

ซื้อบ้านราคา 8-10 ล้าน ต้องผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่ถึงจะพอ

ซื้อบ้านราคา 8-10 ล้านผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่ดีถึงจะไม่ต้องกังวล ปัญหานี้จะหมดไป เมื่อได้ความรู้เรื่องการกู้ซื้อบ้านจากแสนสิริ

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >