อายุ 60 ผ่อนบ้านได้ไหม อายุ 65 ซื้อบ้านได้ไหม? ได้แน่นอน! อัพเดทสินเชื่อบ้านของคนวัยเกษียณ ตอบโจทย์ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ณ เวลานี้ เชื่อว่าบรรดาพ่อแม่ ผู้ใหญ่ หรือกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่อยากยื่นกู้สินเชื่อบ้าน ต่างตั้งคำถามว่าตนเองสามารถยื่นกู้ซื้อบ้าน ซื้อคอนโด ได้หรือไม่ ซึ่งแท้จริงแล้ว ยังคงมีสินเชื่อบ้านสำหรับคนวัยเกษียณ ที่เอื้อต่อการมีบ้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน หรือไถ่ถอนจำนอง ของผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


 1. สินเชื่อบ้านของคนวัยเกษียณ ธนาคารยูโอบี
 2. สินเชื่อข้าราชการบำนาญ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 3. สินเชื่อเคหะสำหรับผู้สูงอายุ ธนาคารออมสิน
 1. สินเชื่อบ้านยูโอบี (UOB Home Loan)

เป็นสินเชื่อที่ธนาคารให้กู้ยืม หรือกู้เงินจากธนาคาร เพื่อนำไปซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง คอนโด หรือปลูกสร้างบ้าน เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดยเอื้อต่อการมีบ้านของมนุษย์เงินเดือน พ่อค้า แม่ค้า ข้าราชการ กลุ่มคนอาชีพอิสระ รวมทั้งผู้สูงอายุ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อบ้าน

 • สัญชาติไทย
 • รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท
 • อายุไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
 • อายุไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ


อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 3.35% (ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA)


วงเงินกู้

100% ของราคาประเมิน 


เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

แบ่งออกเป็น


เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)


เอกสารด้านหลักทรัพย์

 • โฉนดที่ดินทุกหน้า
 • สัญญาจะซื้อจะขาย
 • หลักฐานการผ่อนดาวน์


เอกสารด้านการเงิน 

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด และหนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ)
 • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีประกอบอาชีพอิสระ / ธุรกิจส่วนตัว ใช้ทะเบียนการค้า หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ


อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565
 1. สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รูปแบบสินเชื่อนี้ เอื้ออำนวยแก่ผู้สูงอายุ ที่เป็นข้าราชการบำนาญ โดยสามารถนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักประกัน ในขอยื่นกู้สินเชื่อนี้ เพื่อนำไปซื้อบ้าน ปลูกสร้าง ต่อเติม ไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือซื้ออุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ในการอยู่อาศัย 


คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อบ้าน

เป็นผู้รับบำนาญหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือนที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด ออกหนังสือรับรองสิทธิให้นำบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักประกันเงินกู้ ทั้งนี้ให้ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 40 ปี โดยอายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี 


อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

 • กรณีลูกค้าสวัสดิการ และซื้ออุปกรณ์ฯ = 3.90%


วงเงินกู้

100% ของวงเงินตามสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือน ตามหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน และวงเงินประกันการกู้เงินในระบบบำเหน็จค้ำประกันของกรมบัญชีกลาง แล้วแต่ว่าจำนวนใดต่ำกว่า


เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

แบ่งออกเป็น


เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประชาชน / บัตรข้าราชการบำนาญ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • ทะเบียนสมรส / ใบหย่า (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)


เอกสารด้านหลักทรัพย์

 • หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ฉบับจริง)
 • สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญามัดจำ กรณีซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ซื้อห้องชุด ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร


เอกสารด้านการเงิน 

 • สมุดบัญชีเงินฝากแสดงรายรับเงินบำนาญรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)


Reverse Mortgage คืออะไรทำความรู้จักสินเชื่อบ้านผู้สูงอายุ
 1. สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน

เป็นสินเชื่อบ้าน ที่สานฝันให้คนมีบ้าน ไม่ว่าจะอาชีพอะไร วัยใด หรือแม้แต่ผู้สูงอายุก็สามารถยื่นกู้ได้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่ สร้างบ้าน ซ่อมแซม และไถ่ถอนจำนองที่ดิน ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด


คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อบ้าน

 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 • รวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • กรณีกู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน 


อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


วงเงินกู้

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 110% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด


เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

แบ่งออกเป็น


เอกสารส่วนบุคคล ทั้งผู้กู้หลัก และผู้กู้ร่วม โดยแบ่งออกเป็น

พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือกรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

ธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
 • บัญชีรับ – จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด


เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า หรือสำเนา น.ส.3 ก. ทุกหน้า หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือ อ.ช.2 ทุกหน้า
 • สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือสำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างบ้านหรือสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ท.ด.13 หรือสำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุด อ.ช.23
สรุปว่าอายุ 60 ผ่อนบ้านได้ไหม” “อายุ 65 ซื้อบ้านได้หรือเปล่า” ถึงตรงนี้ คงกระจ่างแล้วว่า หากผู้สูงอายุอยากกู้ซื้อบ้าน อายุก็ไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป ด้วย 3 สินเชื่อบ้านของกลุ่มคนวัยเกษียณที่กล่าวไปข้างต้น


และสำหรับผู้สูงอายุท่านไหนที่กำลังมองหาบ้าน ทาวน์โฮม คอนโด ในราคาเอื้อมถึง สะดวกสบายทุกสัดส่วน แนะนำให้ศึกษาข้อมูลโครงการต่างๆ จากแสนสิริ  ไม่ว่าจะเป็น รีวิวโครงการ ที่จะทำให้เข้าถึงบ้านได้ทุกซอกทุกมุม ไปพร้อมกับได้รับข้อเสนอพิเศษ โปรโมชันมากมาย  อีกทั้งยังได้บริการที่ปรึกษาทุกเรื่องการซื้อบ้าน Home Financial Planner ที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น

ดีลเกินต้าน ผ่อนให้ 24 เดือน แสนสิริผ่อนให้ทั้งต้น ทั้งดอกสูงสุด 24 เดือน* ไม่ต้องจ่าย เข้าอยู่ได้เลย* ที่บ้าน คอนโด ทาวน์โฮมพร้อมอยู่
เฟอร์เต็มหลัง กู้เกินร้อย* ได้ไปเลยแบบเต็ม..เต็ม เมื่อซื้อ สิริ เพลส ทาวน์โฮมพร้อมอยู่ เลือกแต่งเฟอร์ครบทั้งหลัง กู้ได้เต็มเต็ม*

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. เงินเดือน 20,000 มนุษย์เงินเดือนกู้เงินซื้อบ้านได้กี่ล้าน อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 วันไหนดี เสริมมงคลครึ่งปีหลัง เช็กเลย อ่านเพิ่มเติม >


 1. รู้จัก ‘ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่’ และย่านที่อยู่อาศัยสุดชิค อ่านเพิ่มเติม >


 1. รวมคอนโดไม่เกิน 2 ล้าน ติดรถไฟฟ้า BTS ช่วยคนซื้อบ้านงบจำกัด อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัตราดอกเบี้ย MLR MRR MOR คืออะไร? คิดจะกู้บ้านต้องรู้ อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ อยุธยา

อณาสิริ อยุธยา

โครงการบ้านเดี่ยว อยุธยา พร้อมอยู่ สไตล์ Minimal Loft ร่วมสมัย ทำเลคุณภาพ ใกล้ทางหลวงชนบท 3477 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ราคาพิเศษ ฟรี! ทุกค่าใช้จ่าย*

เริ่มต้นที่ 2.19 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ มะลิวัลย์

อณาสิริ มะลิวัลย์

โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ขอนแก่น หลายสไตล์ จากแสนสิริ ฟังก์ชั่นดี ทำเลติดถนนใหญ่ ใกล้สนามบินขอนแก่น พร้อมแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายรอบโครงการ ฟรี! ทุกค่าใช้จ่าย*

เริ่มต้นที่ 3.99 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ บางใหญ่

อณาสิริ บางใหญ่

โครงการบ้านใหม่ โซนใกล้สวน ทำเลศักยภาพ เดินทางสะดวก เพียง 10 นาทีถึงห้างเซ็นทรัล เวสต์เกตและอิเกีย ฟรี! ค่าใช้จ่ายวันโอน*

เริ่มต้นที่ 4.69 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ ป่าคลอก ภูเก็ต

อณาสิริ ป่าคลอก ภูเก็ต

โครงการบ้านใหม่ ภูเก็ต จากแสนสิริ ดีไซน์ใหม่ ใกล้อนุสาวรีย์ท้าวเทพฯ บนพื้นที่ศักยภาพของภูเก็ต ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน และค่าส่วนกลาง*

เริ่มต้นที่ 4.39 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ ชัยพฤกษ์ - วงแหวน

อณาสิริ ชัยพฤกษ์ - วงแหวน

ดีไซน์ฟังก์ชันเพื่อคนรุ่นใหม่ บนความพอดีที่ลงตัว

เริ่มต้นที่ 4.49 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี

อณาสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี

บ้านวิถีใหม่จากแสนสิริ 15 นาทีสู่แจ้งวัฒนะ

เริ่มต้นที่ 3.89 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ รังสิต - คลอง 2

อณาสิริ รังสิต - คลอง 2

ชีวิตวิถีใหม่ สไตล์ญี่ปุ่น ทำเลใจกลางรังสิต ใกล้ทางด่วนโทลเวย์ และฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

เริ่มต้นที่ 4.19 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ บางนา

อณาสิริ บางนา

ชีวิตวิถีใหม่ ริมทะเลสาบ 3 นาที ถึงทางด่วนบูรพาวิถี

เริ่มต้นที่ 2.49 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “สินเชื่อและการเงิน”

อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565

อัพเดทอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารชั้นนำ พร้อมสาระความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยบ้าน และเครื่องมือคำนวณเงินกู้เบื้องต้น

อัตราดอกเบี้ย MLR MRR MOR คืออะไร?คิดจะกู้บ้านต้องรู้

MLR MRR MOR คืออะไร? ทำไมคนซื้อบ้านควรรู้ มาดู 3 คำศัพท์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยบ้าน ดอกเบี้ยเงินกู้ ที่ต้องรู้ ก่อนคิดจะกู้บ้าน

อัพเดทอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565

อัพเดทดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ พร้อมเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารชั้นนำ และเครื่องมือคำนวณเงินกู้เบื้องต้น

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อการติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการของบริษัทฯ และนำเสนอโครงการที่น่าสนใจ คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของแสนสิริ

ดีลเกินต้าน ผ่อนให้ 24 เดือน แสนสิริผ่อนให้ทั้งต้น ทั้งดอกสูงสุด 24 เดือน* ไม่ต้องจ่าย เข้าอยู่ได้เลย* ที่บ้าน คอนโด ทาวน์โฮมพร้อมอยู่
เฟอร์เต็มหลัง กู้เกินร้อย* ได้ไปเลยแบบเต็ม..เต็ม เมื่อซื้อ สิริ เพลส ทาวน์โฮมพร้อมอยู่ เลือกแต่งเฟอร์ครบทั้งหลัง กู้ได้เต็มเต็ม*

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. เงินเดือน 20,000 มนุษย์เงินเดือนกู้เงินซื้อบ้านได้กี่ล้าน อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 วันไหนดี เสริมมงคลครึ่งปีหลัง เช็กเลย อ่านเพิ่มเติม >


 1. รู้จัก ‘ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่’ และย่านที่อยู่อาศัยสุดชิค อ่านเพิ่มเติม >


 1. รวมคอนโดไม่เกิน 2 ล้าน ติดรถไฟฟ้า BTS ช่วยคนซื้อบ้านงบจำกัด อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัตราดอกเบี้ย MLR MRR MOR คืออะไร? คิดจะกู้บ้านต้องรู้ อ่านเพิ่มเติม >