โครงการต่างๆ ที่น่าสนใจ

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     คำแนะนำการซื้ออสังหาริมทรัพย์

     เริ่มเรียนรู้การลงทุนอสังหาฯ ด้วยตัวคุณเอง ได้ที่นี่

     คำแนะนำกู้บ้าน

     เอกสารกู้เงินซื้อบ้านที่จำเป็น รับรองขอสินเชื่อบ้านผ่านฉลุย

     ให้ทุกขั้นตอนของการกู้เงินซื้อบ้านเป็นเรื่องง่าย ด้วยวิธีเริ่มต้นเตรียมเอกสารกู้บ้านให้พร้อม เพื่อช่วยร่นระยะเวลาให้สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อบ้านเร็วมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งรายละเอียดเอกสารตามแหล่งที่มาของรายได้ดังนี้

     เอกสารทั่วไป

     1. สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน
     3. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า
     4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)

     เอกสารแสดงรายได้

     1. สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
      1. 1.1 หนังสือรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือน
      2. 1.2 รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
     2. กรณีบุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจส่วนตัว
      1. 2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า
      2. 2.2 รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
      3. 2.3 หลักฐานอื่นๆ เช่น ภาพถ่าย, งบการเงิน หรือหลักฐานแสดงการเสียภาษี (ภ.พ.30) เป็นต้น
     3. กรณีบุคคลธรรมดาประกอบอาชีพอิสระ
      1. 3.1 รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
      2. 3.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์, ทนาย, สถาปนิก เป็นต้น

     เอกสารหลักประกัน

     1. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิห้องชุด
     2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
     3. แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของที่ดินหลักประกัน

     คำอธิบายอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

     1. MLR (Minimum Loan Rate) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนดเรียกเก็บลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา
     2. MRR (Minimum Retail Rate) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี
     3. MOR (Minimum Overdraft Rate) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี
     ที่มา: SET.or.th