โครงการต่างๆ ที่น่าสนใจ

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น

     คำแนะนำการซื้ออสังหาริมทรัพย์

     เริ่มเรียนรู้การลงทุนอสังหาฯ ด้วยตัวคุณเอง ได้ที่นี่

     คำแนะนำกู้บ้าน

     เอกสารกู้เงินซื้อบ้านที่จำเป็น รับรองขอสินเชื่อบ้านผ่านฉลุย

     เอกสารกู้เงินซื้อบ้านที่จำเป็น รับรองขอสินเชื่อบ้านผ่านฉลุย

     ให้ทุกขั้นตอนของการกู้เงินซื้อบ้านเป็นเรื่องง่าย ด้วยวิธีเริ่มต้นเตรียมเอกสารกู้บ้านให้พร้อม เพื่อช่วยร่นระยะเวลาให้สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อบ้านเร็วมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งรายละเอียดเอกสารตามแหล่งที่มาของรายได้ดังนี้

     เอกสารทั่วไป

     1. สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน
     3. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่
     4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)

     เอกสารแสดงรายได้

     1. กรณีประกอบอาชีพประจำ หรือผู้มีรายได้ประจำ
      1. 1.1 หนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สวัสดิการของหน่วยงาน
      2. 1.2 สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
      3. 1.2 สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
     2. กรณีเจ้าของธุรกิจ
      1. 2.1 สำเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
      2. 2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น
      3. 2.3 รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
      4. 2.4 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
      5. 2.5 หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น
      6. 2.6 รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพพร้อมแผนที่ตั้งโดยสังเขป
     3. กรณีประกอบอาชีพอิสระ
      1. 3.1 รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
      2. 3.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์, ทนาย, สถาปนิก เป็นต้น

     เอกสารหลักประกัน

     1. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิห้องชุด
     2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
     3. แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของที่ดินหลักประกัน

     คำอธิบายอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

     1. MLR (Minimum Loan Rate) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนดเรียกเก็บลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา
     2. MRR (Minimum Retail Rate) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี
     3. MOR (Minimum Overdraft Rate) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี อ่านเพิ่มเติม ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR MRR MOR คืออะไร? ที่นี่
     ที่มา: SET.or.th