ผ่อนชำระหนี้ปกติ VS พักชำระหนี้ วิธีไหนฟรีแลนซ์สบายตัวสุด

ฟรีแลนซ์คนไหนที่ซื้อบ้านไปแล้วหรือกำลังจะซื้อบ้าน แต่กำลังประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ด้วยพิษของเศรษฐกิจทั่วโลกในช่วงนี้ จนทำให้คิดไม่ตกว่าจะเลือกผ่อนชำระหนี้กับธนาคารปกติหรือพักชำระหนี้ ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของตนเองดี แนะนำให้ลองดูจุดเด่นจุดด้อยในการเปรียบเทียบทั้ง 2 วิธี แล้วจะได้คำตอบที่ดีที่สุดต่อกระเป๋าสตางค์ตนเอง
พักชำระหนี้ คืออะไร

มาตรการพักชำระหนี้ เกิดขึ้นจากธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารพาณิชย์ ออกโครงการพักชำระหนี้ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน เพื่อช่วยมนุษย์กู้บ้านที่กำลังประสบปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังในช่วงที่ประเทศและโลกกำลังเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย ไม่ว่าจะเป็นลดยอดผ่อนชำระหนี้ต่อเดือน และเลื่อนกำหนดการจ่ายหนี้ออกไป และล่าสุดเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ที่กำลังระบาดหนักในประเทศไทย จึงทำให้ต้องออกมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน เพื่อมาเยียวยาลูกหนี้ทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้าง ในสถานประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อหมดระยะเวลาพักชำระหนี้แล้ว สถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ในทันที เพื่อไม่ให้เป็นภาระหนักกับลูกหนี้

สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม หรือมีรายได้ลดลงจากมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐ สถาบันการเงินจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ของลูกหนี้  ซึ่งธนาคารจะกำหนดว่าไม่ได้เป็นกรณีการผิดชำระหนี้หรือเสียประวัติข้อมูลเครดิตบูโร ทั้งนี้ในกรณีของการพักชำระหนี้บ้าน จะประกอบไปด้วย 2 ประเภทคือ 


 1. พักชำระหนี้เงินต้น

คือ ธนาคารผ่อนปรนให้บรรดาฟรีแลนซ์ไม่ต้องจ่ายเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้ แต่จำเป็นต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยที่กู้บ้านตามที่ธนาคารกำหนด ดังตัวอย่าง

นายแสน ประกอบอาชีพเป็นนักเขียนฟรีแลนซ์ มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 30,000 บาท และได้ทำการกู้เงินซื้อบ้านโครงการสิริ เพลส เวสต์เกต กับธนาคารแห่งหนึ่งในราคา 3 ล้านบาท โดยมียอดที่ต้องจ่ายธนาคารต่อเดือน 17,977 บาท แบ่งเป็นเงินต้น 7,000 บาท ดอกเบี้ย 10,977 บาท หลังจากประเทศและทั่วโลกเผชิญเศรษฐกิจถดถอย ทำให้รายได้ต่อเดือนของนายแสนลดลงเหลือ 20,000 บาท ทำให้นายแสนประสบวิกฤตในการผ่อนชำระหนี้บ้าน

นายแสนจึงดำเนินการยื่นเรื่องขอพักชำระหนี้กับธนาคารที่ตนเองยื่นกู้ โดยธนาคารได้ผ่อนปรนให้พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 4 เดือน ทำให้จากเดิมที่นายแสนต้องจ่ายค่าบ้านเดือนละ 17,977 บาท จะเหลือเพียง 10,977 บาท เป็นเวลา 4 เดือน นับตั้งแต่ได้รับการอนุมัติจากธนาคาร


 1. พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย

คือ ธนาคารผ่อนปรนให้ฟรีแลนซ์ สามารถเลื่อนงวดการผ่อนจ่ายได้ทั้งส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ดังตัวอย่าง

นางสิริ ประกอบอาชีพเป็นกราฟิก ดีไซเนอร์ ฟรีแลนซ์ มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 40,000 บาท และได้ทำการกู้เงินซื้อบ้านโครงการสิริ เพลส ราชพฤกษ์-พระราม 5 กับธนาคารแห่งหนึ่งในราคา 3.5 ล้านบาท โดยมียอดที่ต้องจ่ายธนาคารต่อเดือน 20,973 บาท แบ่งเป็นเงินต้น 9,000 บาท ดอกเบี้ย 11,973 บาท หลังจากประเทศและทั่วโลกเผชิญเศรษฐกิจถดถอย และประสบกับภาวะการระบาดของโรคโควิด19 ทำให้รายได้ต่อเดือนของนางสิริลดลงเหลือ 25,000 บาท ทำให้นางสิริประสบวิกฤตในการผ่อนชำระหนี้บ้าน

นางสิริจึงดำเนินการยื่นเรื่องขอพักชำระหนี้กับธนาคารที่ตนเองยื่นกู้ โดยธนาคารได้ผ่อนปรนให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เริ่มตั้งแต่งวดที่ต้องชำระในเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทำให้นางสิริสามารถเลื่อนระยะเวลาการจ่ายบ้านกับธนาคารทั้งส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ย ออกไปได้อีก 2 เดือน 

หนี้บ้าน ธนาคารช่วยได้ พร้อมฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ ไวรัสรุมเร้า


เอกสารที่ใช้ในการขอพักชำระหนี้บ้านกับธนาคาร

สำหรับมาตรการผ่อนปรน พักชำระหนี้เงินต้น พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ในระยะที่ 2 ได้ และ สำหรับฟรีแลนซ์คนไหนที่สนใจสามารถเตรียมเอกสารขอยื่นเรื่องพักชำระหนี้บ้านกับธนาคารได้ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. เอกสารที่แสดงรายได้ลดลง เช่น สลิปเงินเดือนที่ลดลง, เอกสารแสดงการพักงานหรือลาออก เป็นต้น

ทั้งนี้ขั้นตอนการลงทะเบียนและเอกสารเพิ่มเติม จะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
เปรียบเทียบภาวะการเงินคล่องตัวระหว่างผ่อนชำระปกติ VS พักชำระหนี้

เชื่อว่าตอนนี้ฟรีแลนซ์หลายคนอาจกำลังลังเลและคำนวณว่า ระหว่างการผ่อนชำระปกติกับพักชำระหนี้ แบบไหนจะสภาพการเงินคล่องตัวสุด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบให้เห็นดังตัวอย่างต่อไปนี้

มนุษย์ฟรีแลนซ์รับตกแต่งภายในบ้านและคอนโด มียอดกู้บ้านราคา 2 ล้านบาท และกำลังประสบปัญหาไม่มีงานทำ เนื่องจากไม่มีผู้ว่าจ้างงาน แลำจำเป็นต้องปิดกิจการรับงานไป แต่ทั้งนี้ยังต้องผ่อนชำระคิดเป็นต่อเดือน 20,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นเงินต้น 7,000 บาท ดอกเบี้ย 13,000 บาท ในช่วงที่ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ลงทะเบียนพักชำระหนี้ 2 เดือน 

ผ่อนชำระปกติ พักชำระหนี้
ยอดจำนวนเงินต้นที่จ่ายไป
ทั้งหมด 7,000 x 2 = 14,000 บาท

ยอดเงินกู้
ลดเหลือ 1,986,000 บาท
พักชำระหนี้เงินต้น
คงจ่ายดอกเบี้ย 13,000 x 2 = 26,000บาท
ดังนั้นยอดเงินกู้คงเหลือ 2,000,000 บาท
พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยรันทุกวัน 13,000 x 2 = 26,000 บาท
ดังนั้นยอดเงินกู้เพิ่มขึ้นเป็น 2,026,000 บาท

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย


จากการเปรียบเทียบทั้ง 3 ตัวอย่าง ทำให้เห็นว่าแม้มนุษย์ฟรีแลนซ์จะทำการลงทะเบียนพักชำระหนี้ แต่ยอดของภาระหนี้นั้นไม่ได้ถูกลดน้อยลงตามแต่ละวิธีการผ่อนปรน ดังนั้นหากช่วงระยะเวลาดังกล่าวฟรีแลนซ์คนไหนพอมีกำลังทรัพย์ที่จะผ่อนชำระหนี้ตามปกติ น่าจะวิธีที่ดีที่สุดในการปลดหนี้บ้านได้เร็วยิ่งขึ้น


ฟรีแลนซ์คนไหนที่ตัดสินใจได้แล้วว่าจะเลือกผ่อนชำระปกติหรือพักชำระหนี้บ้าน อันดับต่อไปอย่าปล่อยให้การอยากมีบ้านในฝันต้องหลุดลอยไป และพบกับ โปรบิ๊กเบิ้ม ได้เพิ่ม 5 แสน* ส่วนกลาง 10 ปี* วันนี้ - 31 ก.ค. 65


อารมณ์ดีกับ โปรบิ๊กเบิ้ม ได้เพิ่ม 5 แสน* ส่วนกลาง 10 ปี* วันนี้ - 31 ก.ค. 65 อารมณ์ดีกับ โปรบิ๊กเบิ้ม ได้เพิ่ม 5 แสน* ส่วนกลาง 10 ปี* วันนี้ - 31 ก.ค. 65
อารมณ์ดีกับ โปรบิ๊กเบิ้ม ได้เพิ่ม 5 แสน* ส่วนกลาง 10 ปี* วันนี้ - 31 ก.ค. 65 อารมดีมีว้าวแน่นอน กับโปรบิ๊กเบิ้ม มูลค่ารวมสูงสุด 2 ล้าน ที่บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม จากแสนสิริ ทั้ง 66 โครงการ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. กรุงเทพกรีฑา คอมมูนิตี้ ย่านอยู่อาศัยสุดชิค ที่รอให้คุณมาเป็นเพื่อนบ้าน อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ครึ่งปีหลัง 2565 วันไหนดีเสริมมงคล แสนสิริมีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัตราดอกเบี้ย MLR MRR MOR คืออะไร? คิดจะกู้บ้านต้องรู้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. เงินเดือน 20,000 มนุษย์เงินเดือนกู้เงินซื้อบ้านได้กี่ล้าน อ่านเพิ่มเติม >


 1. รวมคอนโดไม่เกิน 2 ล้าน ติดรถไฟฟ้า BTS ช่วยคนซื้อบ้านงบจำกัด อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

โครงการพร้อมอยู่
คณาสิริ บางนา

คณาสิริ บางนา

โครงการบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นเรโทร พร้อมสมาร์ทโฮมทั้งหลัง* ใกล้ ม.เอแบค บางนา และทางด่วนบูรพาวิถี

เริ่มต้นที่ 3.79 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
สิริ เพลส เวสต์เกต

สิริ เพลส เวสต์เกต

ทาวน์โฮมหลังใหญ่ ฟังก์ชั่นบ้าน 4 ห้องนอน มีห้องชั้นล่าง ราคาเดียว 2.99 ล้าน*

เริ่มต้นที่ 2.99 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - พระราม 5

สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - พระราม 5

ทาวน์โฮมคุณภาพ บนสุดยอดทำเลราชพฤกษ์ - พระราม 5 เติมเต็มชีวิตง่ายๆ ไปได้ทุกที่

เริ่มต้นที่ 3.29 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ รังสิต - คลอง 2

อณาสิริ รังสิต - คลอง 2

ชีวิตวิถีใหม่ สไตล์ญี่ปุ่น ทำเลใจกลางรังสิต ใกล้ทางด่วนโทลเวย์ และฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

เริ่มต้นที่ 4.19 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ บางนา

อณาสิริ บางนา

ชีวิตวิถีใหม่ ริมทะเลสาบ 3 นาที ถึงทางด่วนบูรพาวิถี

เริ่มต้นที่ 2.49 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “สินเชื่อและการเงิน”

อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565

อัพเดทอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารชั้นนำ พร้อมสาระความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยบ้าน และเครื่องมือคำนวณเงินกู้เบื้องต้น

อัตราดอกเบี้ย MLR MRR MOR คืออะไร?คิดจะกู้บ้านต้องรู้

MLR MRR MOR คืออะไร? ทำไมคนซื้อบ้านควรรู้ มาดู 3 คำศัพท์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยบ้าน ดอกเบี้ยเงินกู้ ที่ต้องรู้ ก่อนคิดจะกู้บ้าน

ซื้อบ้าน 10 ล้าน ต้องกู้ ผ่อน และมีเงินเดือนเท่าไหร่?

อยากได้บ้าน 10 ล้าน แต่กังวลเรื่องรายได้ เงินเดือน รวมถึงภาระผ่อนบ้าน ต่อไปนี้ปัญหานี้จะหมดไป เมื่อได้ความรู้เรื่องการกู้ซื้อบ้าน

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อการติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการของบริษัทฯ และนำเสนอโครงการที่น่าสนใจ คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของแสนสิริ

อารมณ์ดีกับ โปรบิ๊กเบิ้ม ได้เพิ่ม 5 แสน* ส่วนกลาง 10 ปี* วันนี้ - 31 ก.ค. 65 อารมดีมีว้าวแน่นอน กับโปรบิ๊กเบิ้ม มูลค่ารวมสูงสุด 2 ล้าน ที่บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม จากแสนสิริ ทั้ง 66 โครงการ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. กรุงเทพกรีฑา คอมมูนิตี้ ย่านอยู่อาศัยสุดชิค ที่รอให้คุณมาเป็นเพื่อนบ้าน อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ครึ่งปีหลัง 2565 วันไหนดีเสริมมงคล แสนสิริมีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัตราดอกเบี้ย MLR MRR MOR คืออะไร? คิดจะกู้บ้านต้องรู้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. เงินเดือน 20,000 มนุษย์เงินเดือนกู้เงินซื้อบ้านได้กี่ล้าน อ่านเพิ่มเติม >


 1. รวมคอนโดไม่เกิน 2 ล้าน ติดรถไฟฟ้า BTS ช่วยคนซื้อบ้านงบจำกัด อ่านเพิ่มเติม >